Awduron Llandrindod ar y blaen mewn Cystadleuaeth i Ysgrifennu Stori Sydyn 2014

Enillwyr Cystadleuaeth Stori Sydyn Cyngor Llyfrau Cymru – a oedd yn agored i unrhyw un drwy Gymru benbaladr, yn Gymraeg neu Saesneg – yw Frances Kay a Sioned Elin Hughes, y ddwy o Landrindod, Powys.
Mae’n rhaid bod rhywbeth arbennig yn y dŵr yn Llandrindod, gan fod enillwyr y Gystadleuaeth Stori Sydyn, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn hanu o’r dref honno.

Roedd y gystadleuaeth – rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – yn gwahodd egin-awduron yng Nghymru i ymgeisio trwy gyflwyno darn byr o ysgrifennu creadigol ar bwnc o’u dewis eu hunain.
Cyfyngwyd yr ymgeiswyr i’r gystadleuaeth – a oedd yn agored i bawb yng Nghymru, yn ysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg – i ysgrifennu darn byr nad oedd yn hwy na 2014 o eiriau.
Roedd y gystadleuaeth yn ffurfio rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – ymgyrch sydd, trwy gyhoeddi wyth teitl newydd bob blwyddyn ar gyfer Cymru, yn anelu at annog darllenwyr anfoddog i fwynhau darllen trwy gynnig llyfrau byr, bachog iddynt.
Meddai Angharad Tomos, Rheolwr Prosiectau Hyrwyddo Darllen: “Cefais fy rhyfeddu gan safon uchel y deunydd a gyflwynwyd. Cloriannwyd y straeon nid yn unig ar eu hyd, ond hefyd ar eu gwreiddioldeb, eu defnydd o iaith, a’u gallu i gynnal diddordeb y darllenwyr. Nod y gystadleuaeth oedd ysgrifennu darn o waith fyddai’n apelio at y darllenydd, ac yn ei annog i ddarllen hyd y diwedd. Yn sicr, llwyddodd y ddwy stori orau i wneud hynny.”

Mae Frances Kay, enillydd y categori Saesneg, eisoes yn awdures gyhoeddedig, a gosodwyd diweddglo ei nofel ddiweddaraf, Dollywagglers, yng Nghymru. Llwyddodd ei stori fer, ‘His Nose and Eyes’, i gipio sylw’r beirniaid trwy ei defnydd gwreiddiol o lythyrau i wau stori llawn brad a thwyll, wedi’i gosod mewn gwlad o ffantasi.
Meddai Frances Kay: “Mae ennill y gystadleuaeth hon yn bleser ac yn syndod mawr i mi. Teimlaf yn angerddol fod darllen a llyfrau yn brofiad y dylai pawb allu ei fwynhau. Os nad yw darllen yn dod yn rhwydd i chi, rwy’n eich edmygu’n fawr; mae goroesi mewn byd lle cawn ein hamgylchynu’n llwyr â geiriau yn eu holl ffurfiau yn gryn gamp. Rwy’n mawr obeithio y bydd pawb yn mwynhau fy stori fer.”
Teimlai’r beirniaid fod Sioned Hughes, enillydd y categori Cymraeg, yn dangos sensitifrwydd anhygoel yn ei gwaith. Mae ei stori fer, ‘Dydd Mercher’, yn canolbwyntio ar ddwy berthynas – cyfeillgarwch sy’n blodeuo rhwng y cenedlaethau, a phriodas sy’n cael ei rhwygo dan bwysau salwch dirywiol.
Meddai Sioned, sy’n Ddirprwy Bennaeth Gweithredol yn Ysgol Trefonnen: “Bydd ennill Cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Fer Stori Sydyn, ynghyd â derbyn sylwadau cadarnhaol y beirniaid, yn fy annog i fwrw mlaen ag ysgrifennu creadigol, er mor brysur yw fy mywyd fel athrawes yn ffrwd Gymraeg Ysgol Trefonnen. Pwy a ŵyr – efallai, yn y dyfodol, y caf gyfle i weld nofel o’m gwaith mewn print!”

Cyflwynwyd set o deitlau Stori Sydyn/Quick Reads i’r ddwy enillydd, ynghyd â thocynnau llyfrau gwerth £150.
Mae copïau o’r holl deitlau Stori Sydyn/Quick Reads ar gael i’w prynu ar www.gwales.com ac mewn siopau llyfrau, am £1 yr un, neu gellir eu benthyca o’ch llyfrgell leol. Maent hefyd ar gael fel e-lyfrau.