Darllen Dros Gymru 2017

Llwyddiant ysgubol i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 21 a 22 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Gwelwyd 32 o dimau o ysgolion ledled Cymru yn cystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Bl 3a4 Ysg Y Garnedd - 1af + Tarian Dr Dewi Davies 2Disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ddydd Mercher, 21 Mehefin. Ysgol y Garnedd, Bangor, Gwynedd, gipiodd y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies, am gyfuniad o’r cyflwyniad gorau a’r trafod gorau. Yr ysgol yma hefyd gipiodd y wobr am y grŵp trafod gorau am drafod y gyfrol Pedair Cainc y Mabinogi gan Siân Lewis (Rily).

Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Cerrigydrudion, Conwy, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, a nhw hefyd oedd enillwyr Tlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, gan seilio’u perfformiad ar Deg Chwedl o Gymru gan Meinir Wyn Edwards (Y Lolfa). Rhannwyd y drydedd wobr rhwng Ysgol Pen-y-Groes, Caerdydd ac Ysgol Panteg,Torfaen. Eleni, Nerys Llewelyn Davies oedd yn beirniadu’r trafodaethau, ac Alun Elidyr oedd yn beirniadu’r cyflwyniadau.

Rownd Genedlaethol 2017 i Ysgolion Cynradd ( Bl 5 a 6 ).  Ysgol Edern Pwllheli yn ennill Tarian Dr Dewi Davies, gyda'r wobr gyntaf am y Trafod gorau.

Tro disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Iau, 22 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe’i henillwyd eleni gan Ysgol Edern, Pwllheli, Gwynedd, gydag Ysgol Llechyfedach, Tymbl Uchaf, Sir Gâr, yn ail ac Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd, yn drydydd.

Ysgol Llechyfedach gipiodd Dlws Coffa Anwen Tydu, gyda’u cyflwyniad yn seiliedig ar gyfrol Catrin Stevens, Y Chwedegau Ych-a-fi (Gwasg Gomer), ac Alun Elidyr oedd yn beirniadu unwaith eto. Ysgol Edern enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy oedd Pluen gan Manon Steffan Ros (Y Lolfa), a’r beirniad eto oedd Nerys Llewelyn Davies.

Cyngor Llyfrau 15Fel rhan o weithgareddau’r rowndiau cenedlaethol, cafodd y plant a’r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni’r awdur Anni Llŷn.

Dywedodd Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Mae cystadleuaeth Darllen Dros Gymru yn gyfle arbennig i blant afael mewn copi o lyfr, ei ddarllen a gwir fwynhau’r cynnwys. Gall y plant ddefnyddio eu dychymyg, dadansoddi’r cynnwys a thrafod yr hyn sydd yn digwydd. Rhaid diolch i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn bob blwyddyn.’

O ganlyniad i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dref Wen, Gomer, Dalen, Carreg Gwalch, Atebol, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – cafodd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd