Diwrnod y Llyfr

WBD logo EYES STRAIGHT_CYM

Cyngor Llyfrau Cymru’n annog y genedl i rannu storïau o ben bore tan hwyr y nos ar Ddiwrnod y Llyfr 2019

Mae Diwrnod y Llyfr bron â chyrraedd (7 Mawrth) ac, fel rhan o’r dathliadau, mae Cyngor Llyfrau Cymru’n gwahodd ysgolion, siopau llyfrau, colegau, llyfrgelloedd, busnesau a chartrefi ledled y genedl i ymuno yn y pleser o ddarllen llyfr a rhannu stori. Bydd yna bob math o ddigwyddiadau ledled Cymru i nodi’r achlysur arbennig – y dathliad blynyddol mwyaf o lyfrau a darllen yn y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon.

Gall treulio deg munud y dydd yn darllen a rhannu storïau gyda phlant wneud y byd o wahaniaeth.  Yn ôl ymchwil gan y Sefydliad Cydweithredu a Datblygu Economaidd, darllen er mwyn pleser yw’r dangosydd unigol mwyaf o lwyddiant plant yn y dyfodol, mwy na’u hamgylchiadau teuluol, eu cefndir addysgiadol na’u hincwm.

Gallwch ymuno yn yr hwyl ar lein ar Facebook, Twitter a Instagram drwy gymryd rhan yn yr her  #rhannwchstori #shareastory a thrwy rannu llun o lyfr rydych chi’n ei ddarllen ar hyn o bryd neu o’ch llyfr gorau erioed ac esbonio pam eich bod yn ei hoffi gymaint.

Gall unrhyw un ddarllen a rhannu storïau yn unrhyw le, unrhyw bryd, yn y parc, ar y trên neu ar y soffa. Mae’r awdur Cymraeg Meleri Wyn James, awdur Na, Nel! Un tro … wedi rhannu ei hoff stori cyn y diwrnod mawr.

“Roeddwn i wrth fy modd yn darllen yn ifanc ac yn neidio o un llyfr i’r llall yn ddi-ddiwedd. Roedd nofelau dirgelwch T Llew Jones ar ben fy rhestr a hefyd gyfres y Secret Seven gan Enid Blyton. Rwy’n dal yn hynod o hoff o lyfr dirgelwch! Mae mor bwysig fod rhieni a gofalwyr yn treulio amser i ddarllen gyda’u plant a bod y plant yn gweld llyfrau ym mhobman o gwmpas y tŷ” meddai Meleri, sydd wedi ennill y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod yr Urdd ac sy’n awdur adnabyddus llyfrau i blant ac oedolion.

Medddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru:  “Mae Cyngor Llyfrau Cymru’n gyfle perffaith i fwynhau a dathlu yr amrywiaeth anhygoel o lyfrau sydd ar gael yma yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n bleser gweld yr holl gynnwrf yn crynhoi a bod yna gymaint o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal ledled Cymru unwaith eto eleni”.

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr 2019, mae Diwrnod y Llyfr yn cynnal cystadleuaeth gyffrous gyda’r comic Cymraeg i blant, Mellten. Mae’r comic chwarterol yn gymysgedd o storïau, jôcs, posau a chystadlaethau ac mae darlunydd y comic, Huw Aaron, yn galw ar blant o bob rhan o Gymru i afael yn eu penseli a’u peniau lliwio a chreu eu campwaith eu hunain o gymeriad cartŵn a allai fod yn ffrindiau gyda Boc y ddraig.

Mae’r gystadleuaeth ar agor o blant o bob oed; mae’n cael ei lansio ar 1 Mawrth ac yn cau ar 12 Ebrill.  Bydd y cartŵn buddugol yn ennill tocyn llyfr gwerth £40, darn o waith celf gwreiddiol gan Huw Aaron a bydd y cartŵn yn cael ei ddangos yn rhifyn nesaf y comic. Bydd y rhai a oedd bron ag ennill yn cael tocyn llyfr gwerth £15 a bydd y 30 o ysgolion cyntaf i anfon eu cartwnau i’r gystadleuaeth yn cael tanysgrifiad blwyddyn i Mellten. Gellir anfon y cymeriadau cartŵn at cllc.plant@llyfrau.cymru neu drwy’r post at Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB.

“Rwy wastad wedi bod wrth fy modd yn dwdlan ac yn meddwl am storïau gwirion ers i mi allu cofio ond doeddwn i erioed, mewn gwirionedd, wedi meddwl am ddarlunio fel gyrfa” meddai Huw Aaron, yr oedd ei lyfr cyntaf i gael ei gyhoeddi Llyfr Hwyl y Lolfa yn gasgliad o jôcs a stripiau comig. “Rwy’n dod o deulu sy’n claddu eu pennau mewn llyfrau ac rwy’n siŵr fod fy hoffter o storïau a darluniau hardd yn codi o ddarllen o oedran ifanc iawn. Roedd Asterix a Tintin yn ddylanwad mawr arna i yn ifanc ac ryw’n dal i garu hudoliaeth comics. Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan yn her Mellten, rwy’n ysu am gael eu gweld!”

Mae Cyngor Llyfrau Cymru hefyd wedi trefnu darlith Diwrnod y Llyfr a fydd yn dathlu canmlwyddiant un o nofelwyr gorau Cymru, Emyr Humphries. Mae’r awdur wedi ysgrifennu mwy nac ugain o nofelau gan gynnwys yr epig dilyniannol, saith cyfrol, ‘Land of the Living’ yn ogystal â barddoniaeth, dramâu a gwaith hanes diwylliannol, The Taliesin Tradition.

Yn y digwyddiad ar 7 Mawrth yn Cornerstone, Caerdydd, croesawir y nofelydd arobryn, Tristan Hughes, i draddodi darlith o’r enw ‘Finding One of the Four Corners: Emyr Humphreys at 100’. Mae Trystan Hughes yn awdur sawl nofel, gan gynnwys Hummingbird (Parthian) a enillodd Wobr Dewis y Bobl yn Llyfr y Flwyddyn Cymru yn 2018.

Mae yna ddigwyddiadau arbennig i ysgolion hefyd gyda thaith y Sioe Lyfrau Fwyaf yn cynnig cyfle cyffrous i gannoedd o blant ysgol gyfarfod a gwrando ar eu hoff awduron yn trafod eu gwaith. Bydd Meleri Wyn James ac Anni Llŷn yn cymryd rhan yn y sioe Gymraeg yn Pontio, Bangor (6 Mawrth) gyda’r Bardd Plant Cymru presennol, Casia Wiliam, yr awdur Meilyr Siôn a’r darlunydd Huw Aaron.

Bydd y sioe Saesneg yn The Hafren, y Drenewydd ar 7 Mawrth, gyda chyfraniadau gan Lucy Owen, Eloise Williams, Claire Fayers, P. G. Bell a Max Low.

Roedd Cyngor Llyfrau Cymru’n falch o gyhoeddi rai wythnosau’n ôl, fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr, bod dau lyfr i blant sydd wedi’u cyhoeddi yn Gymraeg ar werth am ddim ond £1. Y ddau lyfr Cymraeg sy’n cael eu cynnig eleni yw Na, Nel! Un tro… gan yr awdur o Aberystwyth, Meleri Wyn James, a Darllen gyda Cyw gan Anni Llŷn sy’n dilyn hanes ffefrynnau poblogaidd S4C, Cyw a’i ffrindiau.

Eleni, bydd y teitlau Cymraeg hefyd ar gael am y tro cyntaf mewn fersiynau hygyrch braille, print bras a fersiynau sain, diolch i gefnogaeth yr RNIB.

Meddai Rheolwr Trawsgrifio RNIB Cymru, Emma Jones: “Rydyn ni wrth ein bodd bod yn rhan o Ddiwrnod y Llyfr eleni, mae’n ffordd mor wych o annog plant i ddarllen. Gall plant gyda nam ar eu golwg fwynhau llyfr da fel unrhyw blentyn arall. Bydd y fersiynau braile, print bras a sain rydyn ni wedi’u paratoi’n gwneud yn siŵr y bydd plant dall a golwg rhannol yn gallu darganfod y storïau hyn a rhannu cynnwrf Diwrnod y Llyfr “.

I gael eich fersiynau hygyrch o Na, Nel! Un tro a Darllen gyda Cyw cysylltwch â Llinell Gymorth yr RNIB ar 0303 123 9999 neu ebostiwch helpline@rnib.org.uk

Mae’r ymgyrch Diwrnod y Llyfr yn cael ei chydlynu yng Nghymru gan Gyngor Llyfrau Cymru ac yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a Waterstones. Bob blwyddyn, gyda thyrfa o gyhoeddwyr a gwerthwyr llyfrau, mae Diwrnod y Llyfr yn paratoi rhestr o lyfrau arbennig am £1 i blant a phobl ifanc ledled y Deyrnas Gyfunol ac Iwerddon. Cenhadaeth Diwrnod y Llyfr yw annog plant a phobl ifanc i archwilio pleserau llyfrau a darllen drwy roi cyfle iddyn nhw gael eu llyfr eu hunain.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd