Gwobrau Tir na n-Og

Aberystwyth yn agos at galon enillydd eleni

the nearest far away place   hl

Yr awdur Hayley Long yn cipio Gwobr Tir na n-Og am nofel i’r arddegau

Dychwelodd yr awdur Hayley Long i’r dref lle y bu’n astudio Saesneg yn y brifysgol er mwyn derbyn Gwobr Tir na n-Og am lenyddiaeth i blant a phobl ifanc.

Mae’r wobr, a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn dathlu’r teitl Saesneg gorau i blant ac iddo gefndir Cymreig dilys.

Mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ar 9 Mai, fel rhan o gynhadledd CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru), cyflwynwyd y wobr i Hayley Long am ei nofel The Nearest Faraway Place, a gyhoeddir gan Hot Key Books.

Nofel i’r arddegau yw hon, sy’n adrodd hanes dau frawd, Dylan a Griff, a’r ffordd y maen nhw’n goresgyn damwain drasig sy’n newid eu bywydau am byth. Lleolir y stori yn Efrog Newydd ac Aberystwyth, gyda chyfeiriadau at leoedd ecsotig o gwmpas y byd, a dilynwn y bechgyn wrth iddynt geisio ailadeiladu eu bywydau wedi’r chwalfa fawr.

Roedd y panel beirniaid yn gytûn fod The Nearest Faraway Place wedi’i hysgrifennu’n feistrolgar, gan ddelio â themâu dwys megis colled a gobaith â chryn sensitifrwydd wrth i’r bechgyn geisio dygymod â’u hamgylchiadau enbyd.

Yn ôl Gordon Bell, Cadeirydd Panel Saesneg Gwobr Tir na n-Og, ‘Mae The Nearest Faraway Place yn llwyddo i gyfleu naws arbennig tref Aberystwyth mewn ffordd gredadwy iawn, ac mae’n cynnig golwg wrthrychol ar sefyllfa Cymro ifanc yn y gymdeithas fodern. Mae trafferthion Griff wrth iddo geisio dod i delerau â’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn cael eu cyfleu’n fyw iawn. Drwy gydol y stori, dengys yr awdur ddealltwriaeth ac empathi am y ffordd y mae’r berthynas rhwng y cymeriadau’n datblygu, a chaiff y rhan sydd gan yr hen Mr Powell yn y broses o helpu Griff i dderbyn yr hyn sydd wedi digwydd ei disgrifio’n hynod o deimladwy.’

Ychwanegodd, ‘Mae’n llyfr gwych, a llwyddodd Hayley Long i hoelio sylw’r darllenydd drwy’r stori; mae’r nofel yn dorcalonnus ac yn obeithiol ar yr un pryd.’

Dywedodd Hayley Long, ‘Dwi wrth fy modd ’mod i wedi ennill Gwobr Tir na n-Og, ac wedi gwirioni’n lân! Defnyddiais The Nearest Faraway Place i gyfleu fy hoffter i o Aberystwyth. Mae ennill y wobr bwysig hon – un sy’n dathlu Cymru a’i diwylliant yn y byd llyfrau plant –  yn fraint arbennig iawn.’

Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og – sy’n cydnabod ansawdd arbennig llyfrau Saesneg i blant a phobl ifanc ac iddynt gefndir Cymreig – gan CILIP Cymru.

Datgelir y teitlau Cymraeg buddugol oedran cynradd ac uwchradd mewn seremoni a gynhelir ar 31 Mai yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 yn Llanelwedd.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Roedd yna gyfoeth o deitlau i’w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, gan adlewyrchu ansawdd uchel ac amrywiaeth eang y llyfrau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n bleser mawr cael llongyfarch Hayley Long a’r cyhoeddwr Hot Key Books ar eu camp.’

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Helen Jones, Cyngor Llyfrau Cymru: helen.jones@llyfrau.cymru / 01970 624151

Mae modd gwrando ar yr awdur yn sôn am y llyfr wrth ddilyn y ddolen : http://www.hayleylong.org/navigation/the-nearest-faraway-place

 

Cyhoeddi Rhestr Fer Gwobrau Tir na n-Og 2018

Amrywiaeth a safon at ddant pawb

Cyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru y teitlau sydd ar restr fer Gwobrau Tir na n-Og 2018, sef y gwobrau a roddir yn flynyddol gan y Cyngor i anrhydeddu gwaith gwreiddiol gan awduron ac arlunwyr llyfrau plant yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Noddir y gwobrau, sy’n cydnabod safon aruchel llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru yn y ddwy iaith, gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru) a’r Cyngor Llyfrau.

Dywedodd Llinos Davies, Cadeirydd y Panel Llyfrau Cymraeg, ‘Roedd yn flwyddyn arbennig o gref heb yr un gyfrol wan, felly rhaid llongyfarch y gweisg am gynnyrch amrywiol o safon uchel.’ Ychwanegodd, ‘Braf yw gweld nifer dda o nofelau grymus wedi eu hanelu at yr arddegau.’

Nododd Gordon Bell, Cadeirydd y Panel Llyfrau Saesneg, mai testun balchder oedd safon ac amrywiaeth y llyfrau dan ystyriaeth eleni.

Ategwyd hyn gan Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: ‘Y mae’r llyfrau sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni yn arwydd o safon arbennig llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru, a thestun balchder mawr yw gweld trawstoriad o themâu amrywiol yn dod i’r amlwg.’

‘Y mae’r amrywiaeth o lyfrau sydd ar y rhestr fer eleni yn galonogol dros ben,’ meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor. ‘Ein prif nod yw gwobrwyo’r llyfrau gorau i blant a phobl ifanc, ac annog plant i brynu a darllen llyfrau er mwyn pleser.’

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg (cynradd ac uwchradd) yn cael eu cyhoeddi ar lwyfan Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed yn Llanelwedd ar 31 Mai 2018.

Cyhoeddir enillydd y wobr Saesneg yng nghynhadledd CILIP Cymru yn Aberystwyth ddydd Mercher, 9 Mai.

Teitlau’r rhestr fer Gymraeg:

Yma: Yr Ynys – Lleucu Roberts (Y Lolfa)
Y gyfrol gyntaf mewn trioleg o nofelau ôl-apocalyptaidd ar gyfer yr arddegau. Y flwyddyn 2140 yw hi a cheir hanes 49 o bobl a oroesodd ar ôl cuddio rhag bom niwclear mewn ogof ar ynys bellennig yn yr Arctig. Mae’r cenedlaethau wedi tyfu o darddiad Mam Un, ac mae ei dyddiadur hi yn allweddol ac yn ddylanwadol, yn arbennig yn hanes Gwawr, y ferch sydd yn ganolog i’r stori.

ynys

Merch y Mêl – Caryl Lewis (Y Lolfa)
Llyfr stori-a-llun hyfryd i blant 4–8 oed. Bydd cyfle i’r plant ddysgu enwau blodau ac am fyd natur trwy stori annwyl Caryl a lluniau bendigedig Valériane Leblond. Mae Elsi’n byw gyda’i mam-gu, sy’n cadw gwenyn. Trwy ddilyn y gwenyn, a sylwi ar bopeth sy’n digwydd yn yr ardd drwy gydol y flwyddyn, daw Elsi i garu pob tymor yn ei dro.

merch y mel

Gethin Nyth Brân – Gareth Evans (Carreg Gwalch)
Nofel ffantasi gyffrous sy’n plethu dau fyd. Mae bywyd yn boen i Gethin, 13 oed, ym Mhontypridd. Mae e’n ffraeo â’i fam o hyd, does gan Caitlin ddim diddordeb ynddo, ac mae’r Tri Trist yn mynnu ei blagio. Ond, yn dilyn parti yng nghartref Caitlin ar noswyl Calan Gaeaf, mae bywyd Gethin yn troi ben i waered, ac mae’n deffro mewn byd arall yn y flwyddyn 1713.

gethin nyth bran

Mae’r Lleuad yn Goch – Myrddin ap Dafydd (Carreg Gwalch)
Nofel sy’n clymu’r Tân yn Llŷn yn 1936 a’r ymosodiad ar Guernica yng Ngwlad y Basg yn 1937. Mae tân yn y cartref henoed yn gorfodi Megan, sydd bellach yn nain, i ddewis un peth o’i llofft wrth i’r adeilad gael ei wagio gan y timau diogelwch. Pam mae hi wedi dewis hen faner denau goch, gwyrdd a gwyn?

lleuad

Y Melanai: Efa – Bethan Gwanas (Y Lolfa)
Y nofel gyntaf mewn trioleg ar gyfer yr arddegau. Mae Efa yn ddarpar frenhines gwlad Melania ond mae hi’n gyndyn i ddilyn yr hen draddodiadau, gan gynnwys lladd ei mam, y frenhines, ar ei phen-blwydd yn 16 oed. Yn y stori, dilynwn Efa wrth iddi frwydro yn erbyn ei thynged ei hun.

efa

Dosbarth Miss Prydderch a’r Carped Hud – Mererid Hopwood (Gomer)
Mentrwch gyda Miss Prydderch a’i disgyblion o Ysgol y Garn ar y carped hud i Goedwig y Tylluanod lle cewch weld rhyfeddodau, ond peidiwch, da chi, ag edrych i fyw llygaid Dr Wg ab Lin! Dyma’r teitl cyntaf mewn cyfres o lyfrau am yr athrawes anghyffredin a’i hanturiaethau.

miss prydderch

Teitlau’r rhestr fer Saesneg:

Santa’s Greatest Gift – Tudur Dylan Jones (Gomer)
King of the Sky – Nicola Davies (Walker)
St. David’s Day is Cancelled! – Wendy White (Gomer)
Gaslight – Eloise Williams (Firefly)
The Jewelled Jaguar – Sharon Tregenza (Firefly)
The Nearest Faraway Place – Hayley Long (Hot Key)

 

Gwobrau Tir na n-Og 2017

sweet pizza

Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza!

Yr awdur G. R. Gemin yn cipio Gwobr Tir na n-Og am yr eildro!

Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2017 am y llyfr Saesneg gorau yw Giancarlo Gemin o Gaerdydd, a hynny am yr eildro.

Mae’r wobr, a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn dathlu’r teitl Saesneg gorau i blant ac iddo gefndir Cymreig dilys. Mewn digwyddiad arbennig a gynhelir yn Llyfrgell Ganolog Llandudno ar 11 Mai, cyflwynir y wobr i Giancarlo Gemin am ei ail nofel, Sweet Pizza, a gyhoeddir gan Nosy Crow.

Nofel ddoniol ond teimladwy yw hon sy’n adrodd hanes Joe, bachgen 14 oed o Fryn-mawr yng Ngwent sy’n falch o’i dras Eidalaidd ac yn addo goresgyn y rhwystrau sy’n ei wynebu er mwyn achub y caffi teuluol. Caiff y stori hon ei chydblethu â hanes ei dad-cu, Beppe, wrth i’w brofiadau ef yn yr Ail Ryfel Byd gael eu cyflwyno ar ffurf ôl-fflachiadau mewn recordiadau a wnaed tra oedd yn gwella yn yr ysbyty ar ôl dioddef strôc. Mae’r rhannau hyn o’r nofel yn seiliedig ar hanes yr SS Arandora Star a gafodd ei tharo gan dorpido wrth iddi hwylio am Ganada.

Roedd y panel beirniaid yn gytûn bod y gyfrol Sweet Pizza wedi’i hysgrifennu’n feistrolgar gan adlewyrchu agweddau ar fywyd yng Nghymru heddiw, a’i bod yn byrlymu o bersonoliaeth.

Yn ôl John Humphreys, Cadeirydd Panel Saesneg Gwobr Tir na n-Og, ‘Mae Sweet Pizza yn llyfr gwych, a llwyddodd Giancarlo i ddatblygu naws gynnes ac annwyl y nofel yn gelfydd dros ben.’

Dywedodd Giancarlo Gemin, ‘Rydw i wrth fy modd yn ennill Gwobr Saesneg Tir na n-Og am yr eildro! Mae’n wych fy mod wedi ennill y wobr bwysig hon, a bydd yn sicr yn fy sbarduno i ddal ati i ysgrifennu. Teimlaf yn hynod falch ac emosiynol wrth ennill y fath gydnabyddiaeth gan fy ngwlad enedigol.’

Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og – sy’n cydnabod ansawdd arbennig llyfrau Saesneg i blant a phobl ifanc ac iddynt gefndir Cymreig – gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru).

Datgelir y teitlau Cymraeg buddugol Cynradd ac Uwchradd mewn seremoni a gynhelir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ym Mro Ogwr ar 1 Mehefin.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Roedd yna gyfoeth o lyfrau i’w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, gan adlewyrchu ansawdd uchel ac amrywiaeth eang y llyfrau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n bleser mawr cael llongyfarch Giancarlo Gemin a’r cyhoeddwr Nosy Crow ar eu camp.’ 

Rhestr Fer Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2017:

Sweet Pizza – Giancarlo Gemin (Nosy Crow)

Alien Rain – Ruth Morgan (Firefly)

The Haunting of Jessop Rise – Danny Weston (Andersen Press)

Layout 1 llunie - pluen

O ABC i’r arddegau: dathlu’r daith ddarllen

Llyfr i’r plant lleiaf a nofel yn ymdrin â dementia yn serennu.

Mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw (01.06.17) ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, cyhoeddwyd mai Luned Aaron a Manon Steffan Ros sydd yn derbyn Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Cyflwynir Gwobrau Tir na n-Og yn flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Fe’u sefydlwyd yn 1976, a thros y blynyddoedd cawsant eu cyflwyno i rai o brif awduron llyfrau plant Cymru. Dyma’r trydydd tro i Manon Steffan Ros gipio’r wobr, gyda Luned Aaron yn ei hennill am ei chyfrol gyntaf.

Enillydd y categori cynradd yw Luned Aaron o Gaerdydd, am ei chyfrol ABC Byd Natur a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch. Dywedodd W. Gwyn Lewis, Cadeirydd y Panel Beirniaid: ‘Dyma gyfrol unigryw, hardd, lliwgar a deniadol – gyda theimlad ‘gwahanol’ i’r clawr caled – wedi’i chynllunio a’i dylunio’n gelfydd. Trwy gyfrwng y lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i fynd ar daith natur yng nghwmni llythrennau’r wyddor Gymraeg.’

Daw Luned yn wreiddiol o Fangor, ac mae bellach wedi ymgartrefu yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd gyda’i gŵr, Huw, a’u dwy ferch fach, Eos sy’n dair, ac Olwen sy’n flwydd.

Meddai Luned: ‘Mae ennill Gwobr Tir na n-Og yn gymaint o anrhydedd ac yn hwb aruthrol i mi’n greadigol. Gan mai dyma fy llyfr cyntaf i blant, mae’n gadarnhad fy mod i ar y trywydd iawn wrth greu’r math yma o gyfrolau. Hoffwn ddal ar y cyfle i ddiolch i fy nheulu am eu holl gefnogaeth, ac i Wasg Carreg Gwalch a Chyngor Llyfrau Cymru am roi’r cyfle i mi ddatblygu’r syniad cychwynnol. Fy nod oedd creu cyfrol ffres a fyddai’n llawn delweddau chwareus a lliwgar o ystyried y gynulleidfa ifanc, a chyfrol hefyd a fyddai’n apelio yn weledol – un y byddai oedolion a phlant yn gallu ei mwynhau gyda’i gilydd.’

 Enillydd y categori uwchradd yw Manon Steffan Ros, am y nofel Pluen a gyhoeddir gan y Lolfa. Ynddi cawn hanes Huw, bachgen 12 oed sy’n mynd ati i weithio ar brosiect hanesyddol am yr Ail Ryfel Byd dros wyliau’r haf. Ond buan y try’r prosiect yn ymchwil bersonol i gyfrinach Hywel, brawd ei nain, a’r hyn a ddigwyddodd iddo yn ystod y rhyfel.

Meddai W. Gwyn Lewis: ‘Wrth i’r stori ddatblygu ac i berthynas y cymeriadau â’i gilydd ddwysáu, mae’r nofel yn archwilio nifer o themâu cyfoethog a heriol – megis rhyfel a heddwch, heneiddio a dementiaac yn rhoi cyfle i’r awdur ymdrin yn sensitif a thelynegol â pherthynas y cenedlaethau â’i gilydd. Cyflwynir elfen arallfydol, oruwchnaturiol i’r stori mewn modd celfydd, gan lwyddo i gynnal diddordeb y darllenydd tan y diwedd.’

Magwyd Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw yn Nhywyn, Meirionnydd gyda’i theulu.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Hoffem longyfarch Manon Steffan Ros yn fawr ar ennill Gwobr Tir na n-Og am y trydydd tro, camp ryfeddol sy’n profi ei dawn fel awdur hynod o grefftus. Dyma’r tro cyntaf i Luned Aaron gipio’r wobr ond mae hithau eisoes wedi profi ei gallu fel arlunydd talentog sy’n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i fyd llyfrau plant yng Nghymru.’

Ychwanegodd: ‘Roedd safon y llyfrau ar y rhestr fer yn uchel eleni eto, gan gynnwys ystod eang o deitlau. Mae’n diolch yn enfawr i’r awduron, y dylunwyr a’r cyhoeddwyr am eu gwaith. Estynnwn ein llongyfarchiadau diffuant i’r cyhoeddwyr buddugol – Gwasg Carreg Gwalch a’r Lolfa – ar eu llwyddiant.’

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor: ‘Dyma ddwy gyfrol amserol dros ben sy’n adlewyrchu dealltwriaeth ein hawduron a’n cyhoeddwyr o anghenion y darllenydd ar y daith ddarllen. Mae dysgu am fyd natur a pharchu’r amgylchedd yn thema gyson yn ein hysgolion, yn enwedig yn y Cyfnod Sylfaen, a bydd ABC Byd Natur yn sicr o gyfoethogi profiad y plentyn bach. Yn yr un modd, mae Pluen yn ymdrin â phynciau megis dementia a iechyd meddwl mewn ffordd sensitif a hygyrch.’

Noddir Gwobrau Tir na n-Og gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig y Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth), ynghyd â Chymdeithas Lyfrau Ceredigion.

 

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd