Gwobrau Tir na n-Og 2017

O ABC i’r arddegau: dathlu’r daith ddarllen

Llyfr i’r plant lleiaf a nofel yn ymdrin â dementia yn serennu.

Mewn seremoni a gynhaliwyd heddiw (01.06.17) ym mhafiliwn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái, cyhoeddwyd mai Luned Aaron a Manon Steffan Ros sydd yn derbyn Gwobrau Tir na n-Og 2017.

Cyflwynir Gwobrau Tir na n-Og yn flynyddol gan Gyngor Llyfrau Cymru i awduron y llyfrau gorau i blant a phobl ifanc a gyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol. Fe’u sefydlwyd yn 1976, a thros y blynyddoedd cawsant eu cyflwyno i rai o brif awduron llyfrau plant Cymru. Dyma’r trydydd tro i Manon Steffan Ros gipio’r wobr, gyda Luned Aaron yn ei hennill am ei chyfrol gyntaf.

Layout 1Enillydd y categori cynradd yw Luned Aaron o Gaerdydd, am ei chyfrol ABC Byd Natur a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch. Dywedodd W. Gwyn Lewis, Cadeirydd y Panel Beirniaid: ‘Dyma gyfrol unigryw, hardd, lliwgar a deniadol – gyda theimlad ‘gwahanol’ i’r clawr caled – wedi’i chynllunio a’i dylunio’n gelfydd. Trwy gyfrwng y lluniau collage gwreiddiol o wahanol wrthrychau a delweddau o fyd natur, caiff y plentyn ifanc ei hudo i fynd ar daith natur yng nghwmni llythrennau’r wyddor Gymraeg.’

Daw Luned yn wreiddiol o Fangor, ac mae bellach wedi ymgartrefu yn yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd gyda’i gŵr, Huw, a’u dwy ferch fach, Eos sy’n dair, ac Olwen sy’n flwydd.

Meddai Luned: ‘Mae ennill Gwobr Tir na n-Og yn gymaint o anrhydedd ac yn hwb aruthrol i mi’n greadigol. Gan mai dyma fy llyfr cyntaf i blant, mae’n gadarnhad fy mod i ar y trywydd iawn wrth greu’r math yma o gyfrolau. Hoffwn ddal ar y cyfle i ddiolch i fy nheulu am eu holl gefnogaeth, ac i Wasg Carreg Gwalch a Chyngor Llyfrau Cymru am roi’r cyfle i mi ddatblygu’r syniad cychwynnol. Fy nod oedd creu cyfrol ffres a fyddai’n llawn delweddau chwareus a lliwgar o ystyried y gynulleidfa ifanc, a chyfrol hefyd a fyddai’n apelio yn weledol – un y byddai oedolion a phlant yn gallu ei mwynhau gyda’i gilydd.’

llunie - pluenEnillydd y categori uwchradd yw Manon Steffan Ros, am y nofel Pluen a gyhoeddir gan y Lolfa. Ynddi cawn hanes Huw, bachgen 12 oed sy’n mynd ati i weithio ar brosiect hanesyddol am yr Ail Ryfel Byd dros wyliau’r haf. Ond buan y try’r prosiect yn ymchwil bersonol i gyfrinach Hywel, brawd ei nain, a’r hyn a ddigwyddodd iddo yn ystod y rhyfel.

Meddai W. Gwyn Lewis: ‘Wrth i’r stori ddatblygu ac i berthynas y cymeriadau â’i gilydd ddwysáu, mae’r nofel yn archwilio nifer o themâu cyfoethog a heriol – megis rhyfel a heddwch, heneiddio a dementiaac yn rhoi cyfle i’r awdur ymdrin yn sensitif a thelynegol â pherthynas y cenedlaethau â’i gilydd. Cyflwynir elfen arallfydol, oruwchnaturiol i’r stori mewn modd celfydd, gan lwyddo i gynnal diddordeb y darllenydd tan y diwedd.’

Magwyd Manon Steffan Ros yn Rhiwlas, Dyffryn Ogwen, ac mae hi bellach yn byw yn Nhywyn, Meirionnydd gyda’i theulu.

Dywedodd Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Hoffem longyfarch Manon Steffan Ros yn fawr ar ennill Gwobr Tir na n-Og am y trydydd tro, camp ryfeddol sy’n profi ei dawn fel awdur hynod o grefftus. Dyma’r tro cyntaf i Luned Aaron gipio’r wobr ond mae hithau eisoes wedi profi ei gallu fel arlunydd talentog sy’n gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr i fyd llyfrau plant yng Nghymru.’

Ychwanegodd: ‘Roedd safon y llyfrau ar y rhestr fer yn uchel eleni eto, gan gynnwys ystod eang o deitlau. Mae’n diolch yn enfawr i’r awduron, y dylunwyr a’r cyhoeddwyr am eu gwaith. Estynnwn ein llongyfarchiadau diffuant i’r cyhoeddwyr buddugol – Gwasg Carreg Gwalch a’r Lolfa – ar eu llwyddiant.’

Meddai Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor: ‘Dyma ddwy gyfrol amserol dros ben sy’n adlewyrchu dealltwriaeth ein hawduron a’n cyhoeddwyr o anghenion y darllenydd ar y daith ddarllen. Mae dysgu am fyd natur a pharchu’r amgylchedd yn thema gyson yn ein hysgolion, yn enwedig yn y Cyfnod Sylfaen, a bydd ABC Byd Natur yn sicr o gyfoethogi profiad y plentyn bach. Yn yr un modd, mae Pluen yn ymdrin â phynciau megis dementia a iechyd meddwl mewn ffordd sensitif a hygyrch.’

Noddir Gwobrau Tir na n-Og gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig y Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth), ynghyd â Chymdeithas Lyfrau Ceredigion.

 

Beirniaid yn cael blas ar Sweet Pizza!

Yr awdur G. R. Gemin yn cipio Gwobr Tir na n-Og am yr eildro!

sweet pizzaEnillydd Gwobr Tir na n-Og 2017 am y llyfr Saesneg gorau yw Giancarlo Gemin o Gaerdydd, a hynny am yr eildro.

Mae’r wobr, a drefnir gan Gyngor Llyfrau Cymru, yn dathlu’r teitl Saesneg gorau i blant ac iddo gefndir Cymreig dilys. Mewn digwyddiad arbennig a gynhelir yn Llyfrgell Ganolog Llandudno ar 11 Mai, cyflwynir y wobr i Giancarlo Gemin am ei ail nofel, Sweet Pizza, a gyhoeddir gan Nosy Crow.

Nofel ddoniol ond teimladwy yw hon sy’n adrodd hanes Joe, bachgen 14 oed o Fryn-mawr yng Ngwent sy’n falch o’i dras Eidalaidd ac yn addo goresgyn y rhwystrau sy’n ei wynebu er mwyn achub y caffi teuluol. Caiff y stori hon ei chydblethu â hanes ei dad-cu, Beppe, wrth i’w brofiadau ef yn yr Ail Ryfel Byd gael eu cyflwyno ar ffurf ôl-fflachiadau mewn recordiadau a wnaed tra oedd yn gwella yn yr ysbyty ar ôl dioddef strôc. Mae’r rhannau hyn o’r nofel yn seiliedig ar hanes yr SS Arandora Star a gafodd ei tharo gan dorpido wrth iddi hwylio am Ganada.

Roedd y panel beirniaid yn gytûn bod y gyfrol Sweet Pizza wedi’i hysgrifennu’n feistrolgar gan adlewyrchu agweddau ar fywyd yng Nghymru heddiw, a’i bod yn byrlymu o bersonoliaeth.

Yn ôl John Humphreys, Cadeirydd Panel Saesneg Gwobr Tir na n-Og, ‘Mae Sweet Pizza yn llyfr gwych, a llwyddodd Giancarlo i ddatblygu naws gynnes ac annwyl y nofel yn gelfydd dros ben.’

Dywedodd Giancarlo Gemin, ‘Rydw i wrth fy modd yn ennill Gwobr Saesneg Tir na n-Og am yr eildro! Mae’n wych fy mod wedi ennill y wobr bwysig hon, a bydd yn sicr yn fy sbarduno i ddal ati i ysgrifennu. Teimlaf yn hynod falch ac emosiynol wrth ennill y fath gydnabyddiaeth gan fy ngwlad enedigol.’

Noddir Gwobr Saesneg Tir na n-Og – sy’n cydnabod ansawdd arbennig llyfrau Saesneg i blant a phobl ifanc ac iddynt gefndir Cymreig – gan CILIP Cymru (Sefydliad Siartredig Llyfrgellwyr a Gweithwyr Gwybodaeth Cymru).

Datgelir y teitlau Cymraeg buddugol Cynradd ac Uwchradd mewn seremoni a gynhelir yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2017 ym Mro Ogwr ar 1 Mehefin.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ‘Roedd yna gyfoeth o lyfrau i’w hystyried ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni, gan adlewyrchu ansawdd uchel ac amrywiaeth eang y llyfrau sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n bleser mawr cael llongyfarch Giancarlo Gemin a’r cyhoeddwr Nosy Crow ar eu camp.’ 

Rhestr Fer Gwobr Saesneg Tir na n-Og 2017:

Sweet Pizza – Giancarlo Gemin (Nosy Crow)

Alien Rain – Ruth Morgan (Firefly)

The Haunting of Jessop Rise – Danny Weston (Andersen Press)

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd