Canlyniadau Dyfeiswyr Direidi 2018

mischief makers welsh-15

 

 

 

 

PO_160718_SUMMER_Launch_63Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau’r haf

Bu nifer fawr o blant yn darllen yr haf yma wrth iddynt gymryd rhan mewn antur wedi ei hysbrydoli gan gymeriadau Beano, yn ôl ystadegau newydd a ryddhawyd ddydd Gwener gan The Reading Agency.

Bu cyfanswm o 40,213 o blant ar draws Cymru yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2018 – ‘Dyfeiswyr Direidi’ – yn eu llyfrgell leol, wedi ei chefnogi yng Nghymru gan y Cyngor Llyfrau. Mae ffigyrau eleni yn cynnwys 2,844 o blant dan bedair oed fu’n cymryd rhan trwy gyfrwng y deunyddiau cyn-ysgol arbennig oedd yn rhan o’r cynllun – cynnydd o 19.5% o’i gymharu â llynedd.

Trefnwyd Sialens Darllen yr Haf 2018 mewn partneriaeth â Beano i nodi ei ben-blwydd yn 80 oed.

Yn ystod gwyliau’r haf, ymunodd 3,068 o blant â’r llyfrgell fel aelodau newydd, a chymerodd 28,042 o blant ran mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau llyfrgell ledled Cymru.

Cefnogwyd y sialens gan 278 o wirfoddolwyr mewn llyfrgelloedd dros yr haf, gyda 134 o’r rhain yn bobl ifanc 12–24 oed.

Mae’r cynllun Sialens Ddarllen yr Haf yn annog plant i fynychu eu llyfrgelloedd lleol ac yn cael ei redeg gan bob un o awdurdodau llyfrgell Cymru. Er gwaetha’r pwysau cynyddol sydd yn wynebu gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus, mae’n galonogol bod cyfanswm y rhai a fu’n rhan o’r cynllun wedi ei gynnal eleni – dim ond 0.6% yn is na ffigwr y llynedd.

Meddai Helgard Krause, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau, “Rydym yn hynod falch o gefnogi Sialens Ddarllen yr Haf, rhaglen amhrisiadwy sy’n gwneud cymaint i hyrwyddo ac annog darllen er mwyn pleser, a’r manteision niferus ddaw yn ei sgil. Mae’n wych gweld bod dros 40,000 o blant yng Nghymru wedi cymryd rhan yn y sialens yn eu llyfrgell leol eleni ac mae hyn yn dyst i waith caled staff llyfrgelloedd ledled y wlad.”

Roedd Sialens Ddarllen yr Haf yn annog plant i ddarllen chwech neu ragor o lyfrau o’u dewis nhw o’r llyfrgell yn ystod gwyliau’r ysgol. Roedd poster, sticeri a gwobrwyon i’w casglu, yn ogystal â thystysgrif a medal ar gyfer pob plentyn a gwblhaodd y sialens. Yn ystod y sialens, benthyciwyd 663,851 o lyfrau plant mewn llyfrgelloedd ledled Cymru.

Dengys gwaith ymchwil mai dim ond 1 o bob 4 bachgen sy’n darllen y tu allan i oriau’r ysgol bob dydd. Mae adroddiad cyfranogiad Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn dangos bod 44% o’r rhai a gymerodd ran yn sialens y ‘Dyfeiswyr Direidi’ yn fechgyn.

Derbyniodd llyfrgelloedd ledled Cymru adborth gan blant a rhieni a fu’n rhan o’r sialens. Dywedodd un plentyn yn Llyfrgell Merthyr: “Rwy’n hoffi gwneud y sialens ddarllen oherwydd mae’n hwyl dewis fy llyfrau fy hun i’w darllen. Roedd fy ffrindiau i gyd yn eiddigeddus pan ddaeth y llyfrgellydd i  gyflwyno’r tystysgrifau, ac aethon ni i fyny ar y llwyfan.”

Dywedodd rhiant plentyn arall a gymerodd ran: “Mae’r llyfrgell mor bwysig o ran dod i wybod am y dewis o lyfrau newydd a diddorol sydd ar gael, yn enwedig yn ystod y gwyliau pan fydd diddordeb y plant yn tueddu i bylu. Roedd fy merch wrth ei bodd yn casglu’r sticeri ac roedd hi mor falch pan gafodd ei thystysgrif yn yr ysgol – roedd ganddi wyneb mor hapus.”

Sefydlwyd Sialens Ddarllen yr Haf ym 1999. Ers hynny mae The Reading Agency, ynghyd â rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus y Deyrnas Unedig, wedi’i chynnal a’i datblygu, a hon bellach yw rhaglen ddarllen flynyddol fwyaf y DU ar gyfer plant 4–11 oed. Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn denu plant i’w llyfrgelloedd lleol ac yn eu hysbrydoli i ddarllen er mwyn pleser trwy gyfuno mynediad am ddim i lyfrau â gweithgareddau cymdeithasol hwyliog ac elfen greadigol ar-lein.

Dywedodd Rhianwen Long, llyfrgellydd yn Llyfrgell Ganolog Merthyr Tudful: “Roedd y sialens eleni yn ennyn diddordeb mawr, ac roedd cynnal y lansiad cenedlaethol yma yn gyfle gwych i weithio gydag ysgolion a phlant ar draws y Fwrdeistref Sirol. Rydyn ni wedi cefnogi’r sialens yn flynyddol ym Merthyr ac rydym yn mwynhau gallu chwarae ein rhan wrth sicrhau bod plant yn gwella eu sgiliau llythrennedd trwy ddarllen er mwyn pleser.”

Y flwyddyn nesaf, ar gyfer 20fed pen-blwydd Sialens Ddarllen yr Haf, y thema fydd ‘Y Ras Ofod’, i gyd-fynd â dathlu 50 mlynedd ers glanio ar y Lleuad. Y darlunydd gwadd yw Adam Stower; fe’i dewiswyd o restr fer o ddarlunwyr gan blant mewn llyfrgelloedd yn 2017.

Ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf yn y dyfodol, gall plant ymuno â’r cynllun yn eu llyfrgell leol wrth i wyliau’r haf ddechrau.

Wales [Welsh] 2018 v2

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd