Teitlau Stori Sydyn 2015

Stori Sydyn_Quick Reads 2015

Ar 16 Mawrth 2015 lansiwyd teitlau Stori Sydyn 2015  yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, gan Huw Lewis AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.

Dengys ymchwil a drefnwyd gan ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads fod pobl sy’n darllen am ddim ond 30 munud yr wythnos 20% yn fwy tebygol o fod yn fodlon ar ansawdd eu bywydau. Mae llyfrau Stori Sydyn eleni’n cynnwys amrywiaeth eang o deitlau – o nofel gan yr awdures boblogaidd Bethan Gwanas, i brofiadau Siân James AS adeg streic y glowyr; llyfr gan yr hanesydd Gwyn Jenkins ar y Rhyfel Byd Cyntaf, a theitlau ym myd chwaraeon gan Gareth Thomas a Phil Stead.

Mae’r adroddiad ymchwil, a gynhyrchwyd gan Brifysgol Lerpwl, yn dangos bod darllenwyr 21% yn llai tebygol o ddioddef iselder, a 10% yn fwy tebygol o brofi teimladau o hunan-barch, o’u cymharu â rhai nad ydynt yn darllen. Oherwydd hynny, maent yn fwy abl i allu ymdopi â straen a phwysau bywyd bob dydd.

O’r 16 miliwn o bobl yn y Deyrnas Gyfunol sydd wedi mynd allan o’r arfer o ddarllen, roedd 42% ohonynt wedi nodi diffyg amser fel y prif reswm dros beidio â chodi llyfr. Mae’n fwy o achos pryder fyth fod  1.2 miliwn o oedolion yn y Deyrnas Gyfunol wedi rhoi’r gorau’n llwyr i ddarllen, a hynny o ganlyniad i ddioddef o iselder. I’r gwrthwyneb, dengys yr adroddiad fod pobl sy’n darllen am gyn lleied â 30 munud bob wythnos yn llai tebygol o ddioddef iselder ysbryd.

Gydag un oedolyn ym mhob tri yn y Deyrnas Gyfunol bellach yn dewis peidio â darllen er mwyn pleser, mae ymgyrch Stori Sydyn yn galw ar y rhai hynny sydd wedi mynd allan o’r arfer o ddarllen, neu sy’n dewis peidio, i ystyried yn ofalus y buddiannau ehangach a ddaw i’w lles a’u hiechyd wrth godi llyfr a dechrau darllen.  Mae teitl y gyfres – Stori Sydyn – yn disgrifio’r llyfrau i’r dim, sef cyfrolau byr, difyr i’ch denu’n ôl i’r arfer o ddarllen. Gyda phob teitl yn ddim ond 80 tudalen o hyd, mae yna rywbeth i apelio at bob chwaeth – o ramant i chwaraeon a chofiannau, ac o hanes i ddatrys a dirgelwch. Ac fel bonws ychwanegol, dim ond £1 yw cost pob teitl!

Meddai Huw Lewis, y Gweinidog Addysg: “Mae darllen yn gwneud cymaint o les i ni, a gall helpu i ostwng lefelau straen, gwella’r cof, ac ehangu ein geirfa. Yn anffodus, fodd bynnag, mae rhai pobl nad ydynt yn dewis darllen o gwbl, neu’n mynd allan o’r arfer o ddarllen.

“Mae’n bleser mawr gen i lansio’r teitlau diweddaraf hyn yn y gyfres Stori Sydyn. Llyfrau byr, fforddiadwy ydynt, wedi eu hysgrifennu gan nifer o bobl adnabyddus, a’r gobaith yw y byddant yn annog pobl ym mhob rhan o Gymru i dreulio amser yn darllen.

“Gwella llythrennedd yw un o’m prif flaenoriaethau fel Gweinidog Addysg, ac rwy’n hynod falch fod Llywodraeth Cymru’n parhau i allu cynnig cefnogaeth ariannol i’r cynllun pwysig hwn.”

Cydiwch mewn llyfr Stori Sydyn am ddim ond £1 yr un – maent i’w cael mewn siopau llyfrau a llyfrgelloedd drwy Gymru benbaladr.

Teitlau Cymraeg

Bryn y Crogwr
gan Bethan Gwanas

Stori arswyd gyffrous gan un o hoff awduron Cymru, am goedwigwr sy’n cael profiadau rhyfedd wrth drin hen dderwen sy’n dyddio o gyfnod Owain Glyndŵr. Beth mae’r goeden yn ceisio’i ddweud wrtho, tybed?

Ar dy Feic
gan Phil Stead

Cyflwyniad cyffredinol i seiclo, a phrofiadau difyr y beiciwr a’r awdur Phil Stead wrth iddo deithio o amgylch Cymru a Ffrainc. Cawn glywed ganddo sut mae seiclo wedi ei helpu i oresgyn anawsterau.

O’r Llinell Biced i San Steffan
gan Siân James ac Alun Gibbard

Hanes diddorol Siân James, a chwaraeodd rôl flaenllaw yn ystod Streic y Glowyr yn yr 1980au – fel y gwelir yn y ffilm ddiweddar Pride, enillydd Gwobr BAFTA am y Ffilm Orau. Dilynwn Siân o’r llinell biced i’w hethol yn Aelod Seneddol dros Abertawe yn etholiad cyffredinol 2005.

Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf
gan Gwyn Jenkins a Gareth William Jones

Hanes cryno’r Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn y llyfr ceir disgrifiadau dirdynnol o frwydrau megis Brwydr y Somme, a hanes y rhai a arhosodd gartref. Er eu bod ymhell o’r brwydro, effeithiodd y rhyfel yn drwm ar eu bywydau hwythau hefyd.

Teitlau Saesneg

Captain Courage
gan Gareth Thomas

Roedd Gareth Thomas, un o’r goreuon i chwarae rygbi dros Gymru, yn enwog am ei agwedd gwbl ddi-ofn ar y maes. Ef oedd y chwaraewr rygbi cyntaf i gyhoeddi ei fod yn hoyw, ac yn y gyfrol hon mae’n adeiladu ar ei brofiadau personol i roi cynghorion da ar sut i oresgyn anawsterau personol.

Cwtch Me If You Can
gan Beth Reekles

Mae Alex yn credu ei bod hi’n ferch ramantus, ond pan ddaw ei chariad â’u perthynas i ben mae hi’n penderfynu – yn ei thristwch a’i dicter – peidio ag ymhél â dynion eto. Ond haws dweud na gwneud – yn enwedig pan fo dieithryn golygus yn ei helpu!

My Sporting Heroes
gan Jason Mohammad

Ac yntau wedi sylwebu ar rai o’r digwyddiadau chwaraeon pwysicaf yn y byd, mae Jason Mohammad bellach yn troi ei sylw at rai o’r Cymry sy’n arwyr iddo – yn cynnwys Mark Hughes, Tanni Grey-Thompson a Sam Warburton.

Code Black
gan Tom Anderson

Gaeaf 2013/14 yw hi, a’r Deyrnas Gyfunol yn dioddef dan effeithiau stormydd enbyd. Er bod anhrefn ym mhobman, mae un grŵp o syrffwyr dewr o Gymru’n penderfynu wynebu’r elfennau a’r môr yn ei holl wylltineb.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd