Stori Sydyn 2017

Llyfrau bach – Canlyniadau mawr!

2017 Cover Collage

Mae cymaint ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth gyda darllen, ac un o brif amcanion y gyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arno. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn yw’r ffordd berffaith i gwympo mewn cariad â darllen.

Bydd teitlau Stori Sydyn 2017 yng Nghymru, a gyhoeddir gan Accent Press a Gwasg y Lolfa, yn cael eu lansio’n swyddogol gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn adeilad y Senedd ddydd Mawrth, 14 Chwefror 2017 am 13:00.

Eleni, cyhoeddir pedwar teitl newydd fel rhan o’r cynllun – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Maen nhw’n amrywiol iawn o ran thema, o’r olygfa rhwng pyst y gôl gan Owain Fôn Williams, y pêl-droediwr poblogaidd o Gymro; byd peryglus a sinistr y stelciwr ar-lein; antur ym mynyddoedd y Dwyrain Canol, i hanes taith anhygoel un ci synhwyro milwrol o Afghanistan i’w gartref newydd.

Nod ymgyrch Stori Sydyn yw dileu’r rhwystrau a chael pobl Cymru i fwynhau darllen trwy gynhyrchu llyfrau byr, gafaelgar sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am ddim ond £1 yr un. Bydd teitlau 2017 ar gael o ddechrau mis Chwefror: Rhwng y Pyst – Owain Fôn Williams a Lynn Davies; Y Stelciwr – Manon Steffan Ros; Stargazers – Phil Carradice; a Gun Shy – Angie McDonnell ac Alison Stokes.

Dywedodd Angharad Sinclair, ar ran Cyngor Llyfrau Cymru:

‘Rydym wrth ein bodd gyda’r ystod o deitlau sydd ar gael eleni, ac edrychwn ymlaen at gydweithio â’n partneriaid dros y misoedd nesaf i sicrhau bod y llyfrau newydd yn cyrraedd ein cynulleidfaoedd targed. Ysgrifennwyd llyfrau Stori Sydyn yn y fath fodd fel eu bod yn hygyrch i bawb. Maen nhw’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n awyddus i fod yn ddarllenwyr mwy hyderus, ond hefyd yn addas ar gyfer unrhyw un sydd am ddianc am ychydig amser o’i fywyd prysur! Trwy fabwysiadu dull ‘un cam ar y tro’ o ddarllen, ein nod yw goresgyn problemau diffyg hyder, a dangos bod darllen yn gallu bod yn weithgaredd llawn hwyl ac ysbrydoliaeth i bawb.’

Y Stelciwr gan Manon Steffan Ros (Cyhoeddwyd gan Y Lolfa) Nofel gyfoes sy’n adrodd hanes Boiiawn27 – stelciwr slei sy’n targedu cymdoges fregus. Mae’r tensiwn a’r pryder yn adeiladu drwy gydol y nofel, gan hoelio sylw’r darllenydd hyd y diweddglo annisgwyl. Yn addas ar gyfer arddegwyr hŷn ac oedolion, mae’r nofel hon yn ymdrin â materion megis stelcian a pheryglon y dechnoleg fodern. Manon Steffan Ros: nofelydd, dramodydd, awdur gemau a sgriptiwr.

Rhwng y Pyst gan Owain Fôn Williams a Lynn Davies (Cyhoeddwyd gan Y Lolfa) Hanes personol ac agos-atoch Owain, yn sôn am ei daith o Benygroes, Gwynedd, i fod yn bêl-droediwr proffesiynol sy’n chwarae i dîm Inverness Caledonian Thistle, ym Mhrif Adran yr Alban. Mae’r gyfrol hefyd yn rhoi cipolwg diddorol y tu ôl i’r llenni ar gamp ryfeddol carfan bêl-droed Cymru yn ymgyrch Euro 2016. Cawn glywed yn ogystal am ei waith fel artist medrus, sydd wedi arddangos nifer o’i ddarluniau olew yn gyhoeddus. Owain Fôn Williams: pêl-droediwr proffesiynol o Gymro, sy’n chwarae fel gôl-geidwad i dîm Inverness Caledonian Thistle ym Mhrif Adran yr Alban. (http://owainfonwilliams.comLynn Davies: awdur nifer o lyfrau, yn cynnwys Hard Men of Welsh Rugby; Great Welsh Number 10s a Wales Defeated England. Yn ogystal, bu’n gyd-awdur sawl un o gyfrolau Stori Sydyn dros y blynyddoedd diwethaf.

Stargazers gan Phil Carradice (Cyhoeddwyd gan Accent Press) Cyfrol sy’n rhoi persbectif gwahanol a ffres ar stori glasurol sy’n dod â’r Hen Fyd yn fyw unwaith eto. Mewn talaith yn y Dwyrain Canol, mae Yaniv yn dymuno dilyn ôl traed ei dad fel milwr – mae’n awyddus i deithio, cael antur, ac ennill parch. Mae’r cynnig, felly, iddo hebrwng criw o seryddwyr ar daith ddirgel yn swnio’n gyfle rhy dda i’w golli. Ond dyw pethau ddim mor syml â’r disgwyl. Ar ei daith, daw Yaniv ar draws brad, trais, perygl a theulu brenhinol – yn ogystal â merch ifanc hynod ddeniadol. Am beth mae’r seryddwyr yn chwilio mewn gwirionedd? Ac ym mhwy y gall Yaniv ymddiried?

Phil Carradice: nofelydd, bardd a hanesydd. Mae’n awdur dros 40 o lyfrau, yn cynnwys Snapshots of Welsh History – Without the Boring Bits. Mae e hefyd yn darlledu’n rheolaidd ar BBC Radio 4 ac yn cyflwyno rhaglen radio ar BBC Wales. Gwelir ef yn aml ar raglenni teledu megis The One Show. Mae’n gweithio fel darlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn byw yn ne Cymru. Phil oedd awdur y gyfrol Quick Reads Do Not Go Gentle, am fywyd a marwolaeth y bardd Dylan Thomas.

Gun Shy gan Angie McDonnell ac Alison Stokes (Cyhoeddwyd gan Accent Press) Hanes hynod ddiddorol am fywyd a gwaith ci synhwyro milwrol a hyfforddwyd i weithio gyda’r fyddin, a’r meddyg gyda’r Fyddin Wrth-gefn a’i hachubodd pan ddechreuodd y ci ofni’r gynnau. Stori am gyfeillgarwch hynod a ddechreuodd gydag osgoi bwledi ar linellau’r gelyn yn Afghanistan, ac a orffennodd yn hapus yn rhedeg ar ôl peli ar draethau de Cymru.

Angie McDonnell: parafeddyg a meddyg gydag Ysbyty Maes y Fyddin Wrth-gefn 256 yn Llundain. Mae’n dod yn wreiddiol o’r Barri, de Cymru, a bellach yn byw yn Llundain. Alison Stokes: awdur a newyddiadurwr sy’n hanu o’r Rhondda. A hithau’n gyn-olygydd erthyglau nodwedd gyda’r South Wales Echo, yng Nghaerdydd, mae’n gyd-awdur nifer o gofiannau ysbrydoledig, yn cynnwys y gwerthwr gorau rhyngwladol Old Before My Time gyda Hayley Okines, a fu’n destun rhaglen ddogfen Extraordinary People ar Sianel 5; Running Free gyda Kate Allatt, a’r llyfrau Quick Reads Worlds Beyond Words a Be Your Own Boss.

Ynghylch Accent Press Cwmni cyhoeddi annibynnol arobryn yw Accent Press, sydd wedi derbyn nifer fawr o wobrau ym myd busnes gan ennill enw da iddo’i hun fel cyhoeddwr deinamig. Mae’n cyhoeddi ystod eang o lyfrau ffuglen a ffeithiol, ynghyd â llyfrau elusennol. Enwebwyd Accent Press yn Gyhoeddwr Arbenigol y Flwyddyn, a’i osod ar restr fer Cyhoeddwr Annibynnol y Flwyddyn yng Ngwobrau’r IPG. Derbyniodd Hazel Cushion, y Rheolwr Gyfarwyddwr, wahoddiad i gwrdd â’r Frenhines ym Mhalas Buckingham mewn derbyniad ar gyfer Merched mewn Busnes. (www.accentpress.co.uk)

Ynghylch Y Lolfa Cyf Cwmni cyhoeddi ac argraffu annibynnol yw Gwasg y Lolfa, a chanddo enw da ers 50 mlynedd am gynhyrchu llyfrau deniadol, poblogaidd ac arloesol yng Nghymru. Caiff pob llyfr ei ddylunio, ei argraffu a’i rwymo yn swyddfeydd ac argraffdy’r cwmni yn Nhal-y-bont, Ceredigion. (http://www.ylolfa.com/)

Ynghylch Cyngor Llyfrau Cymru a Stori Sydyn yng Nghymru Cynllun a gydlynir gan Gyngor Llyfrau Cymru, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yw Stori Sydyn yng Nghymru. Er 2006, yng Nghymru, dosbarthwyd 352,557 o lyfrau – dros 87,000 ohonynt yn yr iaith Gymraeg. Cyhoeddwyd 93 o lyfrau yng Nghymru fel rhan o’r prosiect Stori Sydyn/Quick Reads – gyda 44 ohonynt yn yr iaith Gymraeg.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd