Stori Sydyn 2018

Llyfrau Bach – Storïau Mawr

getimg.php1     getimg.php     getimg.php2     getimg.php4

Mae cynifer ag un oedolyn ym mhob chwech yn cael trafferth wrth ddarllen, ac un o brif amcanion cyfres Stori Sydyn yw annog y darllenwyr anfoddog hynny i afael mewn llyfr a rhoi cynnig arni. Y llyfrau byr ond hynod ddifyr hyn, a’u straeon cofiadwy, yw’r ffordd ddelfrydol o gael blas go iawn ar ddarllen.

Bydd teitlau Stori Sydyn 2018 yng Nghymru, a gyhoeddir gan Gyhoeddiadau Rily a Gwasg y Lolfa, yn cael eu lansio’n swyddogol gan Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn yr Eglwys Norwyaidd ddydd Mawrth, 6 Mawrth 2018, am 11:30yb.

PO_060318_QUICK READS_36Eleni, cyhoeddir pedwar teitl newydd fel rhan o’r cynllun – dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Maent yn cwmpasu ystod eang o bynciau ond mae pob un ohonynt yn rhannu elfen o ysbrydoliaeth wrth drafod unigolion a lwyddodd i oresgyn rhwystrau bywyd. Maent yn amrywio o gasgliad o straeon am rai o arwyr enwog – a llai enwog – Cymru, i hanes ysbrydoledig Brett Johns wrth iddo lwyddo fel pencampwr diguro MMA (Celfyddydau Ymladd Cymysg); o stori bersonol ac emosiynol Katey Pilling a’i phrofiadau o ddigartrefedd yn blentyn ac yn oedolyn, i lyfr sy’n rhannu straeon unigryw am bobl sydd wedi dod o hyd i ffyrdd creadigol o fynd i’r afael â’u dyslecsia.

Nod ymgyrch Stori Sydyn yw dileu’r rhwystrau a chael pobl Cymru i fwynhau darllen trwy gynhyrchu llyfrau byr, gafaelgar sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein, a hynny am £1 yr un yn unig. Mae’r teitlau newydd ar gael nawr: Arwyr Cymru – Jon Gower; Brett Johns: Ymladdwr – Alun Gibbard a Brett Johns; Words Apart – Llinos Dafydd; a No Place to Call Home – Katey Pilling a Llinos Dafydd.

Dywedodd Angharad Sinclair, ar ran Cyngor Llyfrau Cymru:

‘Rydym wrth ein bodd gyda’r ystod o deitlau sydd ar gael eleni, ac edrychwn ymlaen at gydweithio â’n partneriaid dros y misoedd nesaf i sicrhau bod y llyfrau newydd yn cyrraedd ein cynulleidfaoedd targed. Ysgrifennwyd llyfrau Stori Sydyn yn y fath fodd fel eu bod yn hygyrch i bawb. Maen nhw’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n awyddus i fod yn ddarllenwyr mwy hyderus, ond yn addas hefyd ar gyfer unrhyw un sydd am ddianc am seibiant o’i fywyd prysur! Trwy fabwysiadu dull ‘un cam ar y tro’ o ddarllen, ein nod yw goresgyn problemau diffyg hyder, a dangos bod darllen yn gallu bod yn weithgaredd llawn hwyl ac ysbrydoliaeth i bawb.’

Arwyr Cymru gan Jon Gower (Cyhoeddwyd gan Y Lolfa)

Cyfrol yn cyflwyno straeon difyr a diddorol am 13 o arwyr ac o fudiadau arwrol Cymru, sef Betsi Cadwaladr, Dic Penderyn, Griffith Jones, y Dywysoges Gwenllian, Hedd Wyn, Iolo Morganwg, Jemeima Niclas, Merched Beca, Owain Glyndŵr, Twm Siôn Cati, W. H. Davies, William Williams Pantycelyn a’r Siartwyr.

Brett Johns: Ymladdwr gan Brett Johns ac Alun Gibbard (Cyhoeddwyd gan Y Lolfa)

Mae’r llyfr hwn yn adrodd hanes y dyn ifanc o Bontarddulais a’i daith trwy fyd cystadleuol a pheryglus ymladd cawell. Mae’n rhoi cipolwg ar baratoadau dwys Brett Johns, ac yntau’n 13eg yn y byd ac ar hyn o bryd yn bencampwr diguro yr MMA. Mae’n rhannu ei hanes personol, dylanwad ei fam, ei deulu a’i ffrindiau, a’r her o geisio colli pwysau a goresgyn anafiadau er mwyn cyrraedd y brig.

Cwmni cyhoeddi ac argraffu annibynnol yw Gwasg y Lolfa, a chanddo enw da ers 50 mlynedd am gynhyrchu llyfrau deniadol, poblogaidd ac arloesol yng Nghymru. Caiff pob llyfr ei ddylunio, ei argraffu a’i rwymo yn eu swyddfeydd yn Nhal-y-bont, Ceredigion. (www.ylolfa.com)

No Place to Call Home gan Katey Pilling a Llinos Dafydd (Cyhoeddwyd gan Rily)

Plant, teuluoedd, unigolion – gall unrhyw un ddioddef o ddigartrefedd. Mae’r llyfr hwn yn adrodd stori bersonol ac emosiynol Katey Pilling a’i phrofiadau o fod yn ddigartref, yn blentyn ac yn oedolyn. Mae 10% o’r breindal yn mynd i Shelter Cymru.

Words Apart gan Llinos Dafydd (Cyhoeddwyd gan Rily)

Gall diagnosis o ddyslecsia achosi pryder a dryswch. Mae’r llyfr hwn yn rhannu straeon ysbrydoledig am bobl yng Nghymru sydd wedi dod o hyd i ffyrdd creadigol o fynd i’r afael â’r cyflwr. Mae rhai hyd yn oed yn dweud bod eu dyslecsia wedi eu helpu i fod yn fwy llwyddiannus. Rhoddir 10% o’r breindal i Dyslecsia Cymru.

Cwmni teuluol annibynnol sy’n cyhoeddi llyfrau plant yw Cyhoeddiadau Rily. Cafodd ei sefydlu gan Richard a Lynda Tunnicliffe, gŵr a gwraig a ddechreuodd gyhoeddi addasiadau Cymraeg o lyfrau poblogaidd yn 2001, a hynny yn sgil eu diddordeb personol. Ers hynny maen nhw wedi cynyddu nifer eu teitlau, gan gyhoeddi llyfrau plant Cymraeg a dwyieithog o safon. (www.rily.co.uk)

Cyngor Llyfrau Cymru a Stori Sydyn yng Nghymru

Cynllun a gydlynir gan Gyngor Llyfrau Cymru, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, yw Stori Sydyn. Ers 2006, cyhoeddwyd 97 o lyfrau yng Nghymru fel rhan o’r prosiect Stori Sydyn/Quick Reads – gyda 46 ohonynt yn yr iaith Gymraeg. (readingwales.org.uk/cy/stori-sydyn)

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd