Awduron Llandrindod ar y blaen mewn Cystadleuaeth i Ysgrifennu Stori Sydyn 2014

Enillwyr Cystadleuaeth Stori Sydyn Cyngor Llyfrau Cymru – a oedd yn agored i unrhyw un drwy Gymru benbaladr, yn Gymraeg neu Saesneg – yw Frances Kay a Sioned Elin Hughes, y ddwy o Landrindod, Powys.
Mae’n rhaid bod rhywbeth arbennig yn y dŵr yn Llandrindod, gan fod enillwyr y Gystadleuaeth Stori Sydyn, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn hanu o’r dref honno.

Roedd y gystadleuaeth – rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – yn gwahodd egin-awduron yng Nghymru i ymgeisio trwy gyflwyno darn byr o ysgrifennu creadigol ar bwnc o’u dewis eu hunain.
Cyfyngwyd yr ymgeiswyr i’r gystadleuaeth – a oedd yn agored i bawb yng Nghymru, yn ysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg – i ysgrifennu darn byr nad oedd yn hwy na 2014 o eiriau.
Roedd y gystadleuaeth yn ffurfio rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – ymgyrch sydd, trwy gyhoeddi wyth teitl newydd bob blwyddyn ar gyfer Cymru, yn anelu at annog darllenwyr anfoddog i fwynhau darllen trwy gynnig llyfrau byr, bachog iddynt.
Meddai Angharad Tomos, Rheolwr Prosiectau Hyrwyddo Darllen: “Cefais fy rhyfeddu gan safon uchel y deunydd a gyflwynwyd. Cloriannwyd y straeon nid yn unig ar eu hyd, ond hefyd ar eu gwreiddioldeb, eu defnydd o iaith, a’u gallu i gynnal diddordeb y darllenwyr. Nod y gystadleuaeth oedd ysgrifennu darn o waith fyddai’n apelio at y darllenydd, ac yn ei annog i ddarllen hyd y diwedd. Yn sicr, llwyddodd y ddwy stori orau i wneud hynny.”

Mae Frances Kay, enillydd y categori Saesneg, eisoes yn awdures gyhoeddedig, a gosodwyd diweddglo ei nofel ddiweddaraf, Dollywagglers, yng Nghymru. Llwyddodd ei stori fer, ‘His Nose and Eyes’, i gipio sylw’r beirniaid trwy ei defnydd gwreiddiol o lythyrau i wau stori llawn brad a thwyll, wedi’i gosod mewn gwlad o ffantasi.
Meddai Frances Kay: “Mae ennill y gystadleuaeth hon yn bleser ac yn syndod mawr i mi. Teimlaf yn angerddol fod darllen a llyfrau yn brofiad y dylai pawb allu ei fwynhau. Os nad yw darllen yn dod yn rhwydd i chi, rwy’n eich edmygu’n fawr; mae goroesi mewn byd lle cawn ein hamgylchynu’n llwyr â geiriau yn eu holl ffurfiau yn gryn gamp. Rwy’n mawr obeithio y bydd pawb yn mwynhau fy stori fer.”
Teimlai’r beirniaid fod Sioned Hughes, enillydd y categori Cymraeg, yn dangos sensitifrwydd anhygoel yn ei gwaith. Mae ei stori fer, ‘Dydd Mercher’, yn canolbwyntio ar ddwy berthynas – cyfeillgarwch sy’n blodeuo rhwng y cenedlaethau, a phriodas sy’n cael ei rhwygo dan bwysau salwch dirywiol.
Meddai Sioned, sy’n Ddirprwy Bennaeth Gweithredol yn Ysgol Trefonnen: “Bydd ennill Cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Fer Stori Sydyn, ynghyd â derbyn sylwadau cadarnhaol y beirniaid, yn fy annog i fwrw mlaen ag ysgrifennu creadigol, er mor brysur yw fy mywyd fel athrawes yn ffrwd Gymraeg Ysgol Trefonnen. Pwy a ŵyr – efallai, yn y dyfodol, y caf gyfle i weld nofel o’m gwaith mewn print!”

Cyflwynwyd set o deitlau Stori Sydyn/Quick Reads i’r ddwy enillydd, ynghyd â thocynnau llyfrau gwerth £150.
Mae copïau o’r holl deitlau Stori Sydyn/Quick Reads ar gael i’w prynu ar www.gwales.com ac mewn siopau llyfrau, am £1 yr un, neu gellir eu benthyca o’ch llyfrgell leol. Maent hefyd ar gael fel e-lyfrau.

Cyhoeddi Teitlau Stori Sydyn 2015

Hanes streic y glowyr, union 30 mlynedd ar ôl diwedd y streic, wedi’i adrodd o safbwynt Siân James, Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, fydd un o 8 teitl Cyfres Stori Sydyn 2015.

Gydag un o bob chwe oedolyn yn dal i gael trafferth i ddarllen, mae ymgyrch Stori Sydyn yn anelu at chwalu rhwystrau drwy gynhyrchu llyfrau byr, bachog sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am £1. [1]

Bydd y teitlau canlynol ar gael o ddiwedd Chwefror 2015 ymlaen:

Teitlau Cymraeg (Y Lolfa)

O’r Llinell Biced i San Steffan – Siân James gydag Alun Gibbard

Bryn y Crogwr – Bethan Gwanas

Ar Dy Feic – Phil Stead

Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf – Gwyn Jenkins

Teitlau Saesneg (Accent Press)

Captain Courage – Gareth Thomas

My Sporting Heroes –Jason Mohammad

Cwtch Me If You Can – Beth Reekles

Code Black – Tom Anderson

Yn O’r Llinell Biced i San Steffan, bydd Siân James ac Alun Gibbard yn edrych ar hanes streic y glowyr 30 mlynedd yn ôl, ac yn olrhain hanes Siân pan oedd yn gyfrifol am redeg naw o ganolfannau i fwydo’r glowyr a’u teuluoedd yn ystod y streic yn 1984. Cafodd ei hymdrechion eu portreadu’n ddiweddar ar y sgrin fawr yn y ffilm Pride. Yn dilyn yr anghydfod, dychwelodd i fod yn fyfyriwr hŷn ym Mhrifysgol Abertawe cyn i’w diddordebau ym maes teuluoedd a merched arwain at yrfa fel Cyfarwyddwr Cymorth i Fenywod Cymru. Cafodd ei hethol i gynrychioli Dwyrain Abertawe dros y Blaid Lafur yn Etholiad Cyffredinol 2005, ac mae hi wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

 Ynghyd â stori Siân, mae teitlau Cymraeg cyfres 2015 Stori Sydyn yn cynnwys stori arswyd gan Bethan Gwanas, gorolwg ar ymdrechion y Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan yr hanesydd Gwyn Jenkins, a chipolwg difyr ar y byd seiclo cyfoes yng Nghymru gan Phil Stead.

Gareth Thomas, cyn-gapten Cymru, sy’n arwain y gad gyda theitlau Saesneg Quick Reads eleni. Yn Captain Courage, bydd Thomas yn defnyddio’i brofiad i roi cyngor ymarferol ar sut i oresgyn ofnau personol. Bydd ei lyfr yn sefyll ochr yn ochr â nofel ramant gan Beth Reekles; stori antur ym myd syrffio a osodwyd yn ystod stormydd ffyrnig 2014, gan y nofelydd a’r syrffiwr brwdfrydig Tom Anderson. Yn y pedwerydd teitl, bydd Jason Mohammad, sylwebydd Chwaraeon BBC, yn bwrw golwg dros ei hoff arwyr chwaraeon o Gymru.

Nododd Angharad Tomos ar ran Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae llyfrau Stori Sydyn yn fyr a bachog, yn cynnwys llai na chan tudalen yr un, ac wedi eu hysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl sy’n dymuno gwella eu sgiliau darllen a’u hyder. Ein nod yw goresgyn unrhyw drafferthion sy’n rhwystro pobl rhag teimlo’n hyderus wrth ddarllen, a dangos y gall darllen fod yn weithgaredd sy’n rhoi llawer o hwyl a mwynhad.”

 Am wybodaeth bellach, logos neu ddelweddau cysylltwch â:

Medi Jones-Jackson, Cyngor Llyfrau Cymru:
01970 624 151  medi.jonesjackson@cllc.org.uk

 

[1] Deeqa Jama and George Dugdale, Literacy: State of the Nation (National Literacy Trust, 2012)

Darllen er eich mwyn eich hun … 
yn ogystal ag er mwyn y plant

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn dangos bod rhieni heddiw yn darllen straeon amser gwely i’w plant yn amlach nag yr oedd eu rhieni hwy’n ei wneud ers talwm. 
Mae nifer y rhieni sy’n darllen straeon amser gwely’n rheolaidd i’w plant bron wedi dyblu mewn cenhedlaeth, gyda hanner yr holl rieni bellach yn darllen i’w plant bob nos.

Ond tra bod y nifer sy’n darllen straeon amser gwely i’w plant ar gynnydd, mae nifer yr oedolion sy’n codi llyfr i’w diddanu hwy eu hunain wedi cwympo – a’r rheswm a roddir amlaf yw ‘diffyg amser’.

Parhau i ddarllen