Darllen Dros Gymru 2018

Diwrnod o ddathlu i ddarllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth dan ei sang gan blant o bob cwr o Gymru ar 13 a 14 Mehefin pan ddaethant i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan Gyngor Llyfrau Cymru ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Gwelwyd 35 o dimau o ysgolion ledled Cymru yn cystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Ysgol LlannonDisgyblion Blynyddoedd 3 a 4 oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ddydd Mercher, 13 Mehefin. Ysgol Llannon, Caerfyrddin, gipiodd y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies, am gyfuniad o’r cyflwyniad gorau a’r trafod gorau. Yr ysgol yma hefyd gipiodd Tlws Coffa Anwen Tydu am y cyflwyniad dramatig gorau, gan seilio’u perfformiad ar Deri Dan y Daliwr Dreigiau gan Haf Llewelyn (Gwasg Gomer).

Ysgol y Gelli Gwynedd   Ysgol Cerrigydrudion

Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol  Y Gelli, Gwynedd, a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth, a nhw hefyd oedd enillwyr y wobr am y grŵp trafod gorau am drafod y gyfrol Annalisa Swyn mewn trwbl addasiad Eleri Huws (Rily).

Aeth y drydedd wobr i Ysgol Cerrigydrudion, Conwy. Eleni, Mari Llwyd oedd yn beirniadu’r trafodaethau, gyda Mari Rhian Owen yn beirniadu’r cyflwyniadau.

Ysgol Edern

Ysgol Sant BarucTro disgyblion Blynyddoedd 5 a 6 oedd hi ddydd Iau, 14 Mehefin, a bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe’i henillwyd eleni gan Ysgol Edern, Gwynedd, gydag Ysgol Sant Baruc, Morgannwg, yn ail ac Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd ac Ysgol Rhydaman, Sir Gâr yn gydradd drydydd.

Ysgol Bro Gwydir, Conwy gipiodd Dlws Coffa Anwen Tydu, gyda’u cyflwyniad yn seiliedig ar lyfr Trysor y Môr-Ladron gan T. Llew Jones (Gwasg Gomer), a Jacob Ifan oedd yn beirniadu y tro hwn. Ysgol Edern enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau; eu dewis hwy oedd Stori’r Brenin Arthur gan Siân Lewis (Rily), a’r beirniad eto oedd Mari Llwyd.

Ysgol Melin Gruffydd   Ysgol Rhydaman

Fel rhan o weithgareddau’r rowndiau cenedlaethol, cafodd y plant a’r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni Bardd Plant Cymru, Casia Wiliam.

Dywedodd Helen Jones, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen Cyngor Llyfrau Cymru: ‘Mae cystadleuaeth Darllen Dros Gymru yn gyfle arbennig i blant afael mewn copi o lyfr, ei ddarllen a gwir fwynhau’r cynnwys. Gall y plant ddefnyddio eu dychymyg, dadansoddi’r cynnwys a thrafod yr hyn sydd yn digwydd. Rhaid diolch i’r trefnwyr ymroddedig am eu gwaith caled yn y rowndiau sirol, ac i’r athrawon a’r cefnogwyr eraill sy’n sicrhau llwyddiant y digwyddiad hwn bob blwyddyn.’

O ganlyniad i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dref Wen, Gomer, Dalen, Carreg Gwalch, Atebol, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – cafodd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd