Llwyddiant i ‘Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd’ yng Nghanolfan Gelfyddydau y Memo, Y Barri

LLWYDDIANT I  ‘SIOE LYFRAU FWYAF Y BYD’ YNG NGHANOLFAN GELFYDDYDAU MEMO, Y BARRI

Gwesteion y Sioe: Steven Butler, Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith, Martin Brown ac Eloise Williams

PO_010317_WBD 2017_03 A full Memo Arts Centre are entertained by the Famous Five. 1.3.17 (Image Patrick Olner & Welsh Books Council)

Dydd Mercher, 1 Mawrth yng Nghanolfan Gelfyddydau Memo, mewn partneriaeth â Chyngor Llyfrau Cymru a Waterstones

Cafwyd llwyddiant heddiw, gyda Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd 2017 yn dechrau’r dathliadau yng Nghymru ar ben-blwydd Diwrnod y Llyfr yn 20 oed.

Fe wnaeth llywydd y Sioe, yr awdur plant Steven Butler, ddiddanu 650 o blant rhwng 8 a 13 mlwydd oed, a’u harwain drwy’r profiad o glywed gan yr awduron Cathy Cassidy, Abi Elphinstone, Jim Smith ac Eloise Williams, yn ogystal â’r darlunydd Martin Brown, sy’n gyfrifol am y gyfres boblogaidd Horrible Histories.

Bydd Abi Elphinstone, awdur The Dreamsnatcher, yn ymddangos fel un o’r perfformwyr yn y Barri. “Mae’r ffaith bod Diwrnod y Llyfr yn dathlu ugain mlynedd yn profi ei fod yn sefydliad poblogaidd sy’n parhau i wneud plant yn gyffrous am ddarllen. A pha ffordd well o ddathlu na gyda taith Sioe Lyfrau Fwyaf y Byd? Ni chewch ddigwyddiad llenyddol i blant sy’n well na hyn.”

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am Ddiwrnod y Llyfr ar www.worldbookday.com.

Sialens Hunlyfr 2016

Llun 5 Atodiad DyLl 2016Wyddoch chi beth yw #hunlyfr?

Yn dilyn llwyddiant creu sialens #hunlyfr am y tro cyntaf i ddathlu Diwrnod y Llyfr llynedd, roeddem eisiau ysgogi’r un bwrlwm eto eleni a cheisio casglu mwy fyth ohonynt!
‘Ein bwriad yn syml yw annog plant, disgyblion ysgol, rhieni a phobl ledled Cymru i dynnu hunlun yn eu dangos yn darllen neu’n dal llyfr, ac i lwytho’r llun ar ffrwd Twitter @DYLLCymruWBDWales. Wrth greu casgliad helaeth o hunluniau #hunlyfr, gallwn ddangos i’r byd bod Cymry o bob oed am ddathlu darllen, a’u bod wrth eu bodd â llyfrau o bob math.’
Beth i’w wneud:
1. Dewiswch lyfr – gall hwn fod yn hoff lyfr neu’n rhywbeth rydych yn ei ddarllen ar hyn o bryd
2. Tynnwch lun ohonoch eich hun yn darllen neu’n dal y llyfr
3. Anfonwch y llun atom ni: #hunlyfr @DYLLCymruWBDWales neu angharad.tomos@llyfrau.cymru
Yr actor Chris Kinahan fydd yn lansio ein sialens #hunlyfr eleni, a byddwch yn cael cipolwg ar gymeriad newydd y bydd Chris yn ei bortreadu yn ystod 2016. Bydd y sialens yn ymddangos ar gyfryngau cymdeithasol ymgyrch Diwrnod y Llyfr ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni.

Awduron Llandrindod ar y blaen mewn Cystadleuaeth i Ysgrifennu Stori Sydyn 2014

Enillwyr Cystadleuaeth Stori Sydyn Cyngor Llyfrau Cymru – a oedd yn agored i unrhyw un drwy Gymru benbaladr, yn Gymraeg neu Saesneg – yw Frances Kay a Sioned Elin Hughes, y ddwy o Landrindod, Powys.
Mae’n rhaid bod rhywbeth arbennig yn y dŵr yn Llandrindod, gan fod enillwyr y Gystadleuaeth Stori Sydyn, yn Gymraeg ac yn Saesneg, yn hanu o’r dref honno.

Roedd y gystadleuaeth – rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – yn gwahodd egin-awduron yng Nghymru i ymgeisio trwy gyflwyno darn byr o ysgrifennu creadigol ar bwnc o’u dewis eu hunain.
Cyfyngwyd yr ymgeiswyr i’r gystadleuaeth – a oedd yn agored i bawb yng Nghymru, yn ysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg – i ysgrifennu darn byr nad oedd yn hwy na 2014 o eiriau.
Roedd y gystadleuaeth yn ffurfio rhan o ymgyrch Stori Sydyn/Quick Reads 2014 – ymgyrch sydd, trwy gyhoeddi wyth teitl newydd bob blwyddyn ar gyfer Cymru, yn anelu at annog darllenwyr anfoddog i fwynhau darllen trwy gynnig llyfrau byr, bachog iddynt.
Meddai Angharad Tomos, Rheolwr Prosiectau Hyrwyddo Darllen: “Cefais fy rhyfeddu gan safon uchel y deunydd a gyflwynwyd. Cloriannwyd y straeon nid yn unig ar eu hyd, ond hefyd ar eu gwreiddioldeb, eu defnydd o iaith, a’u gallu i gynnal diddordeb y darllenwyr. Nod y gystadleuaeth oedd ysgrifennu darn o waith fyddai’n apelio at y darllenydd, ac yn ei annog i ddarllen hyd y diwedd. Yn sicr, llwyddodd y ddwy stori orau i wneud hynny.”

Mae Frances Kay, enillydd y categori Saesneg, eisoes yn awdures gyhoeddedig, a gosodwyd diweddglo ei nofel ddiweddaraf, Dollywagglers, yng Nghymru. Llwyddodd ei stori fer, ‘His Nose and Eyes’, i gipio sylw’r beirniaid trwy ei defnydd gwreiddiol o lythyrau i wau stori llawn brad a thwyll, wedi’i gosod mewn gwlad o ffantasi.
Meddai Frances Kay: “Mae ennill y gystadleuaeth hon yn bleser ac yn syndod mawr i mi. Teimlaf yn angerddol fod darllen a llyfrau yn brofiad y dylai pawb allu ei fwynhau. Os nad yw darllen yn dod yn rhwydd i chi, rwy’n eich edmygu’n fawr; mae goroesi mewn byd lle cawn ein hamgylchynu’n llwyr â geiriau yn eu holl ffurfiau yn gryn gamp. Rwy’n mawr obeithio y bydd pawb yn mwynhau fy stori fer.”
Teimlai’r beirniaid fod Sioned Hughes, enillydd y categori Cymraeg, yn dangos sensitifrwydd anhygoel yn ei gwaith. Mae ei stori fer, ‘Dydd Mercher’, yn canolbwyntio ar ddwy berthynas – cyfeillgarwch sy’n blodeuo rhwng y cenedlaethau, a phriodas sy’n cael ei rhwygo dan bwysau salwch dirywiol.
Meddai Sioned, sy’n Ddirprwy Bennaeth Gweithredol yn Ysgol Trefonnen: “Bydd ennill Cystadleuaeth Ysgrifennu Stori Fer Stori Sydyn, ynghyd â derbyn sylwadau cadarnhaol y beirniaid, yn fy annog i fwrw mlaen ag ysgrifennu creadigol, er mor brysur yw fy mywyd fel athrawes yn ffrwd Gymraeg Ysgol Trefonnen. Pwy a ŵyr – efallai, yn y dyfodol, y caf gyfle i weld nofel o’m gwaith mewn print!”

Cyflwynwyd set o deitlau Stori Sydyn/Quick Reads i’r ddwy enillydd, ynghyd â thocynnau llyfrau gwerth £150.
Mae copïau o’r holl deitlau Stori Sydyn/Quick Reads ar gael i’w prynu ar www.gwales.com ac mewn siopau llyfrau, am £1 yr un, neu gellir eu benthyca o’ch llyfrgell leol. Maent hefyd ar gael fel e-lyfrau.

Cyhoeddi Teitlau Stori Sydyn 2015

Hanes streic y glowyr, union 30 mlynedd ar ôl diwedd y streic, wedi’i adrodd o safbwynt Siân James, Aelod Seneddol Dwyrain Abertawe, fydd un o 8 teitl Cyfres Stori Sydyn 2015.

Gydag un o bob chwe oedolyn yn dal i gael trafferth i ddarllen, mae ymgyrch Stori Sydyn yn anelu at chwalu rhwystrau drwy gynhyrchu llyfrau byr, bachog sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am £1. [1]

Bydd y teitlau canlynol ar gael o ddiwedd Chwefror 2015 ymlaen:

Teitlau Cymraeg (Y Lolfa)

O’r Llinell Biced i San Steffan – Siân James gydag Alun Gibbard

Bryn y Crogwr – Bethan Gwanas

Ar Dy Feic – Phil Stead

Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf – Gwyn Jenkins

Teitlau Saesneg (Accent Press)

Captain Courage – Gareth Thomas

My Sporting Heroes –Jason Mohammad

Cwtch Me If You Can – Beth Reekles

Code Black – Tom Anderson

Yn O’r Llinell Biced i San Steffan, bydd Siân James ac Alun Gibbard yn edrych ar hanes streic y glowyr 30 mlynedd yn ôl, ac yn olrhain hanes Siân pan oedd yn gyfrifol am redeg naw o ganolfannau i fwydo’r glowyr a’u teuluoedd yn ystod y streic yn 1984. Cafodd ei hymdrechion eu portreadu’n ddiweddar ar y sgrin fawr yn y ffilm Pride. Yn dilyn yr anghydfod, dychwelodd i fod yn fyfyriwr hŷn ym Mhrifysgol Abertawe cyn i’w diddordebau ym maes teuluoedd a merched arwain at yrfa fel Cyfarwyddwr Cymorth i Fenywod Cymru. Cafodd ei hethol i gynrychioli Dwyrain Abertawe dros y Blaid Lafur yn Etholiad Cyffredinol 2005, ac mae hi wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol cyn yr Etholiad Cyffredinol nesaf.

 Ynghyd â stori Siân, mae teitlau Cymraeg cyfres 2015 Stori Sydyn yn cynnwys stori arswyd gan Bethan Gwanas, gorolwg ar ymdrechion y Cymry yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf gan yr hanesydd Gwyn Jenkins, a chipolwg difyr ar y byd seiclo cyfoes yng Nghymru gan Phil Stead.

Gareth Thomas, cyn-gapten Cymru, sy’n arwain y gad gyda theitlau Saesneg Quick Reads eleni. Yn Captain Courage, bydd Thomas yn defnyddio’i brofiad i roi cyngor ymarferol ar sut i oresgyn ofnau personol. Bydd ei lyfr yn sefyll ochr yn ochr â nofel ramant gan Beth Reekles; stori antur ym myd syrffio a osodwyd yn ystod stormydd ffyrnig 2014, gan y nofelydd a’r syrffiwr brwdfrydig Tom Anderson. Yn y pedwerydd teitl, bydd Jason Mohammad, sylwebydd Chwaraeon BBC, yn bwrw golwg dros ei hoff arwyr chwaraeon o Gymru.

Nododd Angharad Tomos ar ran Cyngor Llyfrau Cymru: “Mae llyfrau Stori Sydyn yn fyr a bachog, yn cynnwys llai na chan tudalen yr un, ac wedi eu hysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl sy’n dymuno gwella eu sgiliau darllen a’u hyder. Ein nod yw goresgyn unrhyw drafferthion sy’n rhwystro pobl rhag teimlo’n hyderus wrth ddarllen, a dangos y gall darllen fod yn weithgaredd sy’n rhoi llawer o hwyl a mwynhad.”

 Am wybodaeth bellach, logos neu ddelweddau cysylltwch â:

Medi Jones-Jackson, Cyngor Llyfrau Cymru:
01970 624 151  medi.jonesjackson@cllc.org.uk

 

[1] Deeqa Jama and George Dugdale, Literacy: State of the Nation (National Literacy Trust, 2012)

Diwrnod y Llyfr Hapus!

Diwrnod y Llyfr hapus i bawb! Gobeithio cewch chi ddiwrnod bendigedig o ddathlu darllen! #dathludarllen

SPECIAL WORLD BOOK DAY OFFER FROM HAY FESTIVAL!

Hay is very happy to offer free ‘Young Friends of Hay Festival’ membership on the Wales site on World Book Day. Copy along lines of ‘As a World Book Day extra special gift for young readers in Wales, Hay Festival invite you to sign up to their Young Friends for FREE on 6th March! All you have to do is visit their website here: http://www.hayfestival.com/wales/hayfever/youngfriends.aspx?skinid=2&currencysetting=GBP&localesetting=en-GB&resetfilters=true and they will be in touch with Hay Festival programme information, workshops and events.’

Darllen er eich mwyn eich hun … 
yn ogystal ag er mwyn y plant

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn dangos bod rhieni heddiw yn darllen straeon amser gwely i’w plant yn amlach nag yr oedd eu rhieni hwy’n ei wneud ers talwm. 
Mae nifer y rhieni sy’n darllen straeon amser gwely’n rheolaidd i’w plant bron wedi dyblu mewn cenhedlaeth, gyda hanner yr holl rieni bellach yn darllen i’w plant bob nos.

Ond tra bod y nifer sy’n darllen straeon amser gwely i’w plant ar gynnydd, mae nifer yr oedolion sy’n codi llyfr i’w diddanu hwy eu hunain wedi cwympo – a’r rheswm a roddir amlaf yw ‘diffyg amser’.

Parhau i ddarllen