Darllen er eich mwyn eich hun … 
yn ogystal ag er mwyn y plant

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd y mis hwn yn dangos bod rhieni heddiw yn darllen straeon amser gwely i’w plant yn amlach nag yr oedd eu rhieni hwy’n ei wneud ers talwm. 
Mae nifer y rhieni sy’n darllen straeon amser gwely’n rheolaidd i’w plant bron wedi dyblu mewn cenhedlaeth, gyda hanner yr holl rieni bellach yn darllen i’w plant bob nos.

Ond tra bod y nifer sy’n darllen straeon amser gwely i’w plant ar gynnydd, mae nifer yr oedolion sy’n codi llyfr i’w diddanu hwy eu hunain wedi cwympo – a’r rheswm a roddir amlaf yw ‘diffyg amser’.

Mae’r ymchwil uchod, a drefnwyd gan y wefan Netmums, yn dangos bod rhieni’n aml yn addasu straeon amser gwely trwy eu gwneud yn fyrrach ac yn fwy difyr. A dyma’r union ddull mae Stori Sydyn/Quick Reads 2014 yn ei ddefnyddio i ddenu oedolion yn ôl at yr arfer o ddarllen.

Mae lansio teitlau Stori Sydyn/Quick Reads 2014 yr wythnos hon yn gyfle gwych i oedolion godi llyfrau byr, difyr y gallant eu mwynhau – a hynny am ddim ond £1 yr un.

Caiff yr wyth teitl Stori Sydyn/Quick Reads newydd yng Nghymru – pedwar teitl Cymraeg gan Y Lolfa, a phedwar teitl Saesneg gan Accent Press – eu lansio gan Huw Lewis, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, yn y Senedd, Bae Caerdydd, am 10 o’r gloch fore Llun, 10 Chwefror 2014.

Mae’r wyth llyfr yn y gyfres yn cynnwys ystod eang o bynciau, yn eu plith hanes bywydau rhai o brif athletwyr ifanc Cymru – Jade Jones, Aled Sion Davies, Jonathan Davies a Richard Hibbard. Mae cyfrol Alison Stokes yn cymryd cipolwg ar y gymuned fusnes yng Nghymru, gyda dwsin o hanesion i’ch ysbrydoli ac i ddangos sut i droi syniadau gwreiddiol yn arian parod. Hanes ffuglennol bywyd Dylan Thomas yw cefndir llyfr Phil Carradice, a gomisiynwyd fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant y bardd a’r llenor, tra bod Alun Gibbard yn taflu goleuni ar fywyd a gwaith Gareth Jones, newyddiadurwr a lofruddiwyd dan amgylchiadau amheus yn 1935. Ac mae Lleucu Roberts, awdur y nofel fer Oswald, yn ein harwain i fyd dieithr a difyr cymeriad sy’n dwlu ar angladdau.

Dywedodd Angharad Tomos, ar ran Cyngor Llyfrau Cymru:

“Bwriad cynllun Stori Sydyn/Quick Reads 2014, sy’n cael ei gydlynu gan y Cyngor Llyfrau a’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yw annog pobl i ddarllen trwy ddarparu llyfrau byr, difyr ar eu cyfer. I lawer o oedolion a phlant mae meddwl am ddarllen llyfr yn anodd, neu efallai eu bod yn teimlo nad oes ganddynt ddigon o amser i fynd i’r afael â chyfrol drwchus.
“Mae teitlau Stori Sydyn/Quick Reads yn cynnig dewis da o lyfrau byr, hawdd eu darllen, wedi eu hysgrifennu’n benodol ar gyfer y rhai sydd wedi colli’r arfer o ddarllen er mwyn pleser, neu bobl sy’n awyddus i wella eu sgiliau darllen a magu mwy o hyder. Ac i goroni’r cyfan, mae modd prynu’r llyfrau hyn am ddim ond £1 y copi.”

Ychwanegodd Huw Lewis, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau:

“A’r ymgyrch bellach yn ei nawfed flwyddyn, mae Stori Sydyn/Quick Reads wedi llwyddo i gyflwyno miloedd lawer o bobl i’r mwynhad a geir wrth ddarllen, a hynny trwy ddarparu llyfrau byr, difyr wedi eu hysgrifennu gan awduron cydnabyddedig a phersonoliaethau adnabyddus.
“Mae unrhyw gynllun sy’n ein hannog i godi llyfr a mwynhau ei ddarllen – naill ai am y tro cyntaf erioed, neu yn dilyn saib hir – yn sicr i’w gymeradwyo.
“Rwy’n mawr obeithio y bydd y dewis o awduron a phynciau eleni yn annog miloedd lawer o bobl i gael eu hysbrydoli gan y straeon a adroddir, ac y byddant yn ymdrechu i gyrraedd eu llawn botensial yn eu bywydau eu hunain.”

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd