Canlyniadau Anifail-Ysbiwyr 2017

WELSH AA src landscape logo

2017 Wales infographic_Welsh_updated

Sialens Ddarllen yr Haf 2017: The Reading Agency a llyfrgelloedd yn cyhoeddi cynnydd yn nifer y rhai a gymerodd ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr, ac mai’r Beano fydd thema 2018

  • Cymerodd 761,758 o blant ran yn y sialens Anifail-Ysbiwyr ar lefel y DU, ac roedd hynny’n gynnydd o 6,550 ar gyfanswm 2016
  • Mae’r cyfanswm hwn yn cynnwys 27,206 o blant cyn oed ysgol
  • Roedd 44% o’r rhai a gymerodd ran yn fechgyn
  • Cafwyd cynnydd o 24.7% yn nifer y plant a gymerodd ran yn ddigidol

Bu mwy o blant yn darllen yn eu llyfrgell leol yr haf yma na’r llynedd, yn ôl ystadegau newydd a ryddhawyd heddiw gan yr Asiantaeth Ddarllen a Chymdeithas y Prif Lyfrgellwyr ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf 2017.

Bu cyfanswm o 761,758 o blant ledled y DU yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf 2017, Anifail-Ysbiwyr, yn eu llyfrgell leol. Mae hyn yn gynnydd o 6,550 (0.87%) ar gyfanswm 2016, er gwaethaf y ffaith fod gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus y DU yn dal i wynebu hinsawdd heriol.

“Fe wnaeth y llyfrau fy ysbrydoli i ddarllen mwy am anifeiliaid ac, yn fwy na hynny, roedd yn ddirgelwch llawn hwyl i’w ddatrys. Mae wedi bod yn gryn dipyn o help i fi gyda fy sgiliau darllen.” Merch, 8-11, Bwrdeistref Hillingdon yn Llundain.

Dengys gwaith ymchwil mai dim ond 1 o bob 4 bachgen sy’n darllen y tu hwnt i’r ysgol bob dydd.[1] Mae adroddiad cyfranogiad Sialens Ddarllen yr Haf eleni yn dangos bod 44% o’r rhai a gymerodd ran yn Anifail-Ysbiwyr yn fechgyn.

 “Fe wnes i fwynhau’r Sialens yr haf yma, fe wnaeth imi ddewis llyfrau na fyddwn yn eu darllen fel arfer, a gweld sut roedd gwahanol awduron yn ysgrifennu eu storïau. Roedd ymweld â’r llyfrgell yn llawer o hwyl, yn enwedig y sticeri crafu a ffroeni!” Bachgen, 8-11, Gorllewin Sussex.

Mae ffigwr cyffredinol eleni yn cynnwys 27,206 o blant cyn oed ysgol fu’n cymryd rhan mewn Sialens Fach a baratowyd yn arbennig ar eu cyfer – cynnydd o 7.05% o’i gymharu â’r llynedd. Mae’r  Sialens Fach yn galluogi brodyr a chwiorydd iau i gael eu “Sialens” eu hunain, yn cyflwyno teuluoedd i’w llyfrgell leol ac yn helpu i gynyddu hyder rhieni a gofalwyr i rannu llyfrau a’u darllen ar goedd gyda’u plant.

Ac i ychwanegu at y newyddion da, fe wnaeth y sialens Anifail-Ysbiwyr hybu mwy o ymwneud ar-lein ar wefan swyddogol Sialens Ddarllen yr Haf. Treuliodd 192,358 o ddefnyddwyr (cynnydd o 24.7% o’i gymharu â 2016) ragor o amser ar y wefan yn ymwneud â’r cynnwys ac â defnyddwyr eraill, gyda chynnydd mawr o ran sawl gwaith yr edrychwyd ar dudalennau (+154%); sgwrsio (+216%), ac argymhellion llyfrau (+159%).

Bob blwyddyn, mae Sialens Ddarllen yr Haf i blant yn un syml. Cânt eu hannog i ddarllen chwech neu ragor o lyfrau o’u dewis – llyfrau ffeithiol, llyfrau jôcs, llyfrau lluniau, llyfrau sain, cyhyd â’u bod yn cael eu benthyca o’r llyfrgell – yn ystod gwyliau ysgol yr haf. Ceir cymhellion a gwobrwyon i’w casglu, yn ogystal â thystysgrif i bob plentyn sy’n cwblhau’r Sialens. Gall plant gofrestru yn eu llyfrgell leol wrth i wyliau’r haf gychwyn. Bu 97% o awdurdodau’r DU (heb gynnwys Gogledd Iwerddon) yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf yr haf yma.

Dyma rai o ganfyddiadau allweddol eraill yr adroddiad cyfranogiad:

  • Ysgrifennwyd 89,632 o adolygiadau o lyfrau gan blant ar wefan Sialens Ddarllen yr Haf
  • Yn ogystal â’r 761,758 o blant a gymerodd ran yn y DU, bu 18,400 o blant yn cymryd rhan trwy gyfrwng y British Council a’r Fyddin
  • Cynhaliodd llyfrgelloedd 17,814 o ddigwyddiadau ar thema Sialens Ddarllen yr Haf
  • Ymunodd 86,709 o blant â’r llyfrgell fel aelodau newydd

Mae fersiwn llawn Adroddiad Cyfranogiad Sialens Ddarllen yr Haf 2017 ar gael i’w lawrlwytho yma.

Yn ôl Sue Wilkinson, Prif Weithredwr, The Reading Agency: “Rydym wrth ein boddau â chanlyniadau Sialens Ddarllen yr Haf eleni. Mae’n wych gwybod bod cynifer o deuluoedd wedi manteisio i’r eithaf ar eu llyfrgelloedd dros y gwyliau ac rydym yn llawn edmygedd o’r gwaith a wneir gan  lyfrgellwyr a gwirfoddolwyr Hac Darllen i sicrhau bod plant yn dal ati i ddarllen dros yr haf.

“Mae darllen er pleser yn benderfynydd pwysicach o ran pennu llwyddiant addysgol plentyn na statws economaidd-gymdeithasol ei deulu, a dyna pam rydym yn gweithio gyda’n partneriaid mewn llyfrgelloedd cyhoeddus i sicrhau bod darllen yn ddewis sydd ar gael i bawb.”

Meddai Neil MacInnes, Llywydd Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr (a Phennaeth Llyfrgelloedd, Gwybodaeth ac Archifau Cyngor Dinas Manceinion): “Mae darllen yn helpu plant i wneud synnwyr o’u byd, ac yn agor bydoedd cwbl newydd ar eu cyfer hefyd. Dyna pam yr wyf mor falch o weld bod 6,550 yn rhagor o blant wedi cymryd rhan yn y Sialens Ddarllen eleni. Mae Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr wedi ymrwymo i barhau â’n gwaith mewn llyfrgelloedd gyda’r Asiantaeth Ddarllen er mwyn hybu darllen ymhlith plant am flynyddoedd lawer i ddod.”

Yn ôl Lauren Child, Awdur/Darlunydd Llyfrau Plant Llawryfog Waterstones 2017-19 : “Darllen er mwyn y pleser o ddarllen – dyna beth yw hanfod Sialens Ddarllen yr Haf. Mae storïau’n bwysig oherwydd eu bod yn rhoi maeth inni ac yn ehangu ein ffordd o feddwl. Mae llyfrgellwyr a phawb a fu ynghlwm â llwyddiant aruthrol Sialens Ddarllen yr Haf 2017 yn gwybod pa mor bwysig yw hyn, ac maent yn ceisio newid bywydau un llyfr ar y tro.”

Os edrychwn ymlaen i 2018, enw ein Sialens Ddarllen yr Haf nesaf fydd Dyfeiswyr Direidi, wedi’i hysbrydoli gan y cyhoeddiad eiconig hwnnw y mae cynifer o blant ac oedolion mor hoff ohono, sef y Beano, sy’n dathlu ei ben blwydd yn bedair ugain yn 2018. Bydd Sialens Ddarllen yr Haf Dyfeiswyr Direidi yn cyd-redeg â llu o ddathliadau y mae Beano Studios yn eu trefnu trwy gydol y flwyddyn.

Yn ôl Emma Scott, Prif Swyddog Gweithredol gyda Beano Studios: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn bartner creadigol i Sialens Ddarllen yr Haf ar gyfer 2018, sef blwyddyn dathlu’r pedwar ugain yn hanes y Beano. Mae anturiaethau doniol a direidi wedi bod yn rhan ganolog o’r storïau y bu’r Beano yn eu hadrodd ers wyth degawd, o rifynnau o’r comic i’r blwyddlyfr a bellach ar-lein ar Beano.com. Mae tri chwarter miliwn o blant yn cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf bob blwyddyn erbyn hyn, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd i helpu plant i ychwanegu rhywfaint yn rhagor o ddireidi at eu hanturiaethau darllen.”

 “Fe wnes i wirioneddol fwynhau cymryd rhan yn Sialens Ddarllen yr Haf. Rwy’n teimlo fy mod i wedi magu hyder yn ogystal â gwella fy ngallu i ddarllen. Rwy’n falch fy mod i wedi cymryd rhan a hoffwn ei wneud eto y flwyddyn nesaf.” Merch, 12+, Swydd Hertford. 

Am ragor o wybodaeth i’r cyfryngau cysylltwch â Deborah Hyde ar 07956 320 486 neu debbie.hyde@oasismedia.co.uk

 

 

Mae'r tudalen hon yn ar gael yn Saesneg hefyd