Teitlau Stori Sydyn 2016

2016 Covers Collage

Cyhoeddir teitlau Stori Sydyn 2016 gan Y Lolfa ac Accent Press, gyda llyfrau gan Dylan Ebenezer y darlledwr chwaraeon, Geraint Evans y nofelydd poblogaidd, y newyddiadurwr a’r awdur arobryn Horatio Clare a’r ysgrifenwraig chwaraeon Jos Andrews. Mae’n ddetholiad amrywiol a fydd, gobeithio, yn apelio at y rheini a all fod yn gyndyn o ddarllen fel arfer. Y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, fuodd yn cyflwyno’r teitlau’n swyddogol a hynny yn yr Oriel adeilad y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Iau, 25 Chwefror 2016.

Yn y gyfres eleni, ceir tair cenhedlaeth o arwyr rygbi Cymru yn sôn am eu rôl fel tadau, ar ac oddi ar y maes, yn ogystal â stori am ferch sydd wedi ei threisio ac sydd am ddial yn ei ffordd ei hun. Bydd llyfr arall yn dilyn helyntion milwr ifanc sy’n syrthio mewn cariad â newyddiadurwraig ond y mae ei anallu i ddarllen ac ysgrifennu yn rhwystr iddo yn ei berthynas newydd. Cawn stori hefyd am hanes tîm pêl-droed Cymru wrth iddo deithio Ewrop gan geisio claddu siom, poen a methiant.

Bydd pedwar teitl newydd yn cael eu cyhoeddi fel rhan o’r fenter sy’n dathlu ei degfed pen-blwydd eleni, dau yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Gydag un o bob chwech oedolyn yn cael trafferth darllen, mae ymgyrch Stori Sydyn yn ceisio chwalu’r rhwystrau ac annog pobl Cymru i ddarllen drwy gynhyrchu llyfrau byr a bachog sydd ar gael o lyfrgelloedd, siopau llyfrau ac ar-lein am £1 yn unig.

Bydd llyfrau 2016 ar gael ar ddiwedd Chwefror: Y Gosb – Geraint Evans; Gorau Chwarae Cydchwarae – Dylan Ebenezer; The Paratrooper’s Princess – Horatio Clare; a Rugby Dads – Jos Andrews.

Dywedodd Angharad Tomos o’r Cyngor Llyfrau:

‘Mae’r Storïau Sydyn yn llyfrau byr a sionc sy’n cynnwys llai na 100 tudalen, ac wedi eu hysgrifennu’n arbennig ar gyfer pobl sy’n dymuno gwella eu sgiliau a’u hyder wrth ddarllen. Drwy gynnig llyfrau cryno a darllenadwy rydym yn gobeithio codi hyder darllenwyr a dangos y gall darllen fod yn weithgaredd llawn hwyl ac ysbrydoliaeth i bawb.’

 

Gorau Chwarae Cydchwarae – Dylan Ebenezer ( Y Lolfa)

Hanes tîm pêl-droed Cymru yn grŵp rhagarweiniol Ewro 2016.

Mae gan y Dreigiau ddeg gêm i gladdu degawdau o boen, siom a methiant. Dyw’r tîm cenedlaethol ddim wedi cyrraedd rowndiau terfynol prif gystadleuaeth ers bron i 60 mlynedd – ond mae yna deimlad (unwaith eto) y bydd pethau’n wahanol y tro yma. Mae yna garfan ifanc, dalentog sy’n cynnwys Gareth Bale, un o chwaraewyr gorau’r byd.

Bydd y llyfr yn dilyn y daith o Andora i Wlad Belg, Israel, Cyprus a Bosnia. Caiff gemau’r grŵp eu dilyn yn gronolegol, ond bydd angen edrych yn ôl ar adegau hefyd er mwyn gosod yr ymgyrch yn ei chyd-destun hanesyddol.

The Paratrooper’s Princess – Horatio Clare (Accent Press)

Mae’r milwr Jason Lewis yn cwympo mewn cariad â Charlotte mewn gig yng Nghasnewydd. Mae’n darganfod ei bod yn newyddiadurwraig cerddoriaeth yn Llundain – ac mae ei waed yn oeri, oherwydd er ei fod yn filwr ardderchog, trwy gydol ei fywyd mae wedi cuddio, a hynny’n llwyddiannus iawn, ei broblemau llythrennedd. Wedi cyfnod byr gyda’i gilydd, mae Jason yn ysu am weld mwy ar Charlotte, a chaiff ei berswadio i ymuno â chwrs ysgrifennu mae hi’n ei ddysgu yng ngorllewin Cymru.

Drwy gydol y cwrs, mae Jason yn cuddio’r ffaith nad yw e’n gallu darllen nac ysgrifennu rhyw lawer, er bod rhaid iddo gymryd rhan mewn ymarfer ysgrifennu ddwywaith y dydd a darllen ei waith i’r dosbarth. Gwna hyn drwy wneud marciau ar bapur fel petai’n ysgrifennu, a chreu stori’n uchel pan ddaw ei dro yntau. Mae hi’n ei drin yr un fath â’r ysgrifenwyr eraill, ac mae’r grŵp yn cynnig adborth. Ond mae eu perthynas yn dyfnhau.

Mae sawl drama o fewn y grŵp ysgrifennu, sy’n arwain at wrthdaro go iawn ar ddiwedd yr wythnos, ond mae’n ymddangos fod Jason wedi goroesi’r profiad ac wedi cadarnhau ei gariad tuag at Charlotte, er na all ddweud ei gyfrinach wrthi o hyd. Ond pan gaiff ei alw gan ei uned i fynd ar gyrch arbennig lle gallai ei fywyd fod yn y fantol, a oes gobaith i’r berthynas yn y pen draw?

Y Gosb – Geraint Evans ( Y Lolfa)

Mae Erin yn cael ei threisio ar ei ffordd adref yn dilyn noson allan. Ei hymateb cyntaf yw ffonio’r heddlu ond mewn eiliad dyngedfennol mae’n oedi ac yn ystyried y goblygiadau: archwiliad meddygol, cael ei chroesholi, gorfod ail-fyw’r hunllef yn y llys ac ensyniadau ei bod yn gofyn amdani. Yn ei dicter, mae’n penderfynu dod o hyd i’w hymosodwr. Dim heddlu, dim llysoedd – hi a hi yn unig fydd yr erlynydd a’r un i bennu’r gosb.

Caiff corff y treisiwr ei ddarganfod a chaiff Gareth Prior a’i dîm eu galw i ddatrys y llofruddiaeth. Mae Erin yn tybio nad oes unrhyw ffordd o’i chysylltu â’r drosedd ond fe wnaeth un camgymeriad – camgymeriad sy’n profi nad oes y fath beth â’r llofruddiaeth berffaith.

Rugby Dads – Jos Andrews (Accent Press)

Dyw bod yn dad ddim yn hawdd. Daw sawl un yn dad ar ddamwain, bron. Ond o wneud hynny, dônt yn esiamplau i’w dilyn gan y genhedlaeth nesaf.

Pan fo’r tad a’r esiampl ddelfrydol yn un sydd wedi ennill enwogrwydd ym myd rygbi, pa mor anodd yw hi i feibion a merched ddilyn ôl ei droed a gwneud eu marc eu hunain? A sut mae’r chwaraewyr eu hunain yn ymdopi â phwysau’r gêm, ynghyd â gofalu am eu plant? Yn enwedig yng Nghymru …

Mae Rugby Dads yn adrodd storïau personol a theuluol gan sawl cenhedlaeth o chwaraewyr rygbi a’u plant, gan gynnwys aelodau o’r tîm cenedlaethol presennol. Mae nifer o bobl ym myd chwaraeon wedi ei chael hi’n anodd ymdopi ag addysg a darllen, ac felly hefyd eu plant ar adegau. Maen nhw’n trafod y pethau hyn, yn ogystal â chynnig cyngor ar sut mae delio â straen a phwysau swydd gystadleuol a bywyd teuluol. Dyma lyfr rygbi gwahanol iawn.

Mae’r llyfr yn cynnwys storïau gan:

Gareth Davies, D.K. Jones, Elgan Rees, Brynmor Williams, Glen Webbe, Kingsley Jones, Rhys Williams a Ken Owens.